O projektach

Zamów bezpłatny katalog Domy Gotowe 21

Nasi architekci odpowiedzą na twoje pytania

 • 71 354 59 49
 •  
 • oraz: 883 909 409
Szukaj w serwisie

Znajdź projekty domów jednorodzinnych

Wybierz typ domuTyp domu:
Wybierz właściwości projektuPowierzchnia użytkowa
Dodatkowe atrybuty:
 

Dokumentacje techniczne naszych domów powtarzalnych są projektami architektoniczno - budowlanymi, opracowanymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółówego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz.U. z 2012r. poz.462).
Aby na ich podstawie można było uzyskać pozwolenie na budowę, muszą być włączone w skład dokumentacji budowlanej zawierającej:

 • projekt domu z dokonaną adaptacją do warunków lokalnych,
 • projekt charakterystyki energetycznej dostosowany do uwarunkowań na działce i wykonanych ewentualnych zmian w projekcie, z analizą porównawczą alternatywnych/odnawialnych źródeł ciepła,
 • projekt zagospodarowania działki z analizą oddziaływania na działki sąsiednie,
 • projekty przyłączy zewnętrznych wraz z uzgodnieniami

Od 28 czerwca 2015 roku obowiązuje nowelizacja prawa budowlanego. Domy jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany nie będą wymagały pozwolenia na budowę.

  W każdym projekcie zamieszczono wiele istotnych informacji. Objaśniamy kilka z nich:

  Powierzchnia użytkowa - (liczona wg normy PN-ISO 9836:1997) - suma powierzchni pomieszczeń każdej kondygnacji w stanie wykończonym (z tynkiem 1,5 cm na ścianach murowanych) wyliczona wg schematu:

  • od 0 – 1,40 m wysokości – 0%
  • od 1,40 do 2,20m wysokości – 50%
  • od 2,20 m wysokości – 100%

  Do powierzchni użytkowej nie wlicza się: garażu, powierzchni zajmowanych przez pomieszczenia techniczne instalacji ogólnobudowlanych, czyli kotłowni, poddasza nie użytkowego, strychu, piwnicy, wiaty przy budynku, tarasów oraz balkonów, wnęk i otworów na drzwi.

  Obok powierzchni użytkowej, w wielu projektach, podawana jest powierzchnia domu. Jest to parametr ułatwiający szybką orientację o powierzchni i wysokości pomieszczeń. Ta wartość była podawana do 1 lipca 2012 przy publikacjach naszej oferty projektowej.Powierzchnia domu - jest to suma powierzchni pomieszczeń parteru i poddasza w stanie wykończonym (z tynkiem) wyliczona na wysokości 190cm.

  Do powierzchni domu nie wliczamy: garażu, schowka nad garażem, poddasza nie użytkowego, strychu, piwnicy, wiaty przy budynku, tarasów oraz balkonów.

  Powierzchnia netto - (liczona wg normy PN-ISO 9836:1997) - jest to powierzchnia pomieszczeń ograniczona elementami zamykającymi. Jest ona obliczana dla wymiarów budynku w stanie wykończonym (z tynkiem), na poziomie podłogi nie licząc listew przypodłogowych, progów, otworów na drzwi, itd.

  Do powierzchni netto wliczamy więc wszystkie pomieszczenia domu, strych, gdy prowadzą do niego schody stałe, oraz piwnicę, balkony i tarasy (ale nie na poziomie gruntu).

  Powierzchnia zabudowy - (liczona wg normy PN-ISO 9836:1997) - wyznaczona jest przez rzut pionowy wszystkich zewnętrznych krawędzi budynku na pow. terenu.

  Powierzchnia zabudowy wyliczana jest dla wykończonego budynku tzn. doliczając tynk zewnętrzny - średnio 0,5 cm.

  Do powierzchni zabudowy nie wliczamy:

  - powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad poziom terenu,

  - powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego,

  - powierzchni zajmowanych przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy),

  - powierzchni elementów stojących na słupach drewnianych i murowanych.

  Kubatura - (liczona wg normy PN-ISO 9836:1997) - oblicza się jako objętość przestrzeni zamkniętych i przekrytych ze wszystkich stron, tzn. przestrzeni utworzonej przez powierzchnie zewnętrzne elementów ograniczających.

  Do kubatury brutto nie wlicza się: wnęk i pilastrów wykonanych dla celów konstrukcyjnych lub estetycznych, wyprofilowań i innych drugorzędnych elementów np. schodów zewnętrznych, zewnętrznych ramp i pochylni, zadaszeń i markiz, poziomych osłon przeciwsłonecznych, wysuniętych części budynku, kominów dachowych, urządzeń ulicznych.

  Minimalna szerokość działki - minimalna szerokość jaka powinna być zapewniona dla danego budynku, nie uwzględniając zapisów zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy lub w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

  Ściana budynku bez otworów znajduje się 3 m od granicy działki, z otworami okiennymi lub drzwiowymi 4 m.

  Okap budynku do 0,8 m oraz balkony i tarasy ze schodami do 1,3 m nie mają wpływu na wielkość działki. Jeśli przekroczona została ich wielkość należy zwiększyć wymiar działki o tę różnicę.

  Odległość słupów od granicy działki wynosi 3 m - jeśli nie koliduje to z odległością 4 m dla ściany z otworami.

  Wysokość budynku - wysokość od poziomu terenu do górnej krawędzi kalenicy budynku.

  Kąt nachylenia dachu - kąt nachylenia połaci dachowych względem płaszczyzny poziomej.

   

  UWAGA!
  Ze względu na zmianę sposobu liczenia powierzchni wg normy PN-ISO 9836:1997 mogą wystąpić różnice w powierzchniach w stosunku do poprzednich katalogów i innych publikacji.
   

  Projekt składa się z części opisowej i z części rysunkowej

  a) część opisowa zawiera:

  1. zasady wykorzystania projektu
  2. opis techniczny budowlany
  3. zestawienia materiałów
  4. opis instalacji sanitarnych
  5. opis instalacji elektrycznych
  6. ewentualny opis dodatkowych rozwiązań ponad standardowych
  7. projektowana charakterystyka energetyczna
  8. zestawienie zapotrzebowań na media
  9. wskaźnikowy, tabelaryczny kosztorys

  b) część rysunkowa zawiera:

  1. rysunki oznaczone literą "Z"
   • schemat usytuowania domu na minimalnej działce
   • aranżacje pomieszczeń
  2. rysunki oznaczone literą "A"
   • elewacje
   • rzuty kondygnacji
   • rzuty więźby dachowej i dachu
   • aksonometrie więźby dachowej
   • przekroje
   • zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
  3. rysunki oznaczone literą "K"
   • rzuty i przekroje fundamentów
   • rozmieszczenie belek stropowych
   • wieńce (detale)
   • podciągi, nadproża, słupy itp.
   • rozwinięcie ścian konstrukcyjnych (ponad standardowy bardzo pomocny rysunek)
  4. rysunki oznaczone literą "S"
   • instalacja wodno-kanalizacyjna
   • instalacja gazowa
   • instalacja c.o
   • aksonometrie i rozwinięcia instalacji
  5. rysunki oznaczone literą "E"
   • instalacja elektryczna
   • schemat rozdziału energii
   • instalacja ogrzewania podłogowego w łazience (ponad standardowe)
  6. rysunki oznaczone literą "O" (ponad standardowe)
   • instalacja centralnego odkurzania

   

  Uwaga! Wizualizacje projektów mogą się nieznacznie różnić od projektu technicznego.

   

  Koszty ogrzewania domów.
  Są to roczne koszty netto ogrzewania domu gazem ziemnym wysokometanowym, obliczone na podstawie wskaźnika zapotrzebowania na ciepło EUco publikowanego przy każdym projekcie. Jako urządzenie grzewcze przyjęto kondensacyjny kocioł gazowy o sprawności 100%. Stawki za gaz określono jako średnie naliczane przez zakłady gazownicze w III kw. 2013 roku. 1m³ gazu kosztuje 2,45zł netto (24,50 gr netto 1kWh)

  więcej>>

  Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Polityka prywatności.

  Promocja
  zamów bezpłatny katalog
  Okładka Bezpłatny Katalog
  zamów bezpłatny katalog
  [x]

  X

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: Lipińscy Domy Ludwika Juchniewicz-Lipińska, ul. Belgijska 69, 54-404 Wrocław, NIP 8941157784, REGON 020044418
  2. W Lipińscy Domy powołany został Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez adres pocztowy Administratora lub adres elektroniczny: specjalistaodo@lipinscy.pl
  3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
   Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:
   1. w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową (np. pełnomocnictwa), związane z obsługą klienta;
   2. w celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez podmiot którego dane dotyczą;
   3. w celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
   4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
   5. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
   6. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
   7. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
  5. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych sensytywnych zgodnie z art. 10 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r nr 2016/679 („dane o skazaniach”) tylko w ściśle określonych przypadkach tj. w sytuacjach skazania za przestępstwo na skutek którego pokrzywdzonym jest Administrator.
  6. Dane osobowe będą pobierane:
   1. bezpośrednio od osób z którymi Administrator zawiera umowy;
   2. z rejestru przedsiębiorców (obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz podmiotów zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy;
   3. z podmiotów obsługujących transakcje płatnicze w przypadku płatności bezgotówkowych;
  7. Dane osobowe będą przetwarzane:
   1. przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeżeli umowa dojdzie do skutku przez czas jej trwania. W przypadku rozwiązania umowy Administrator będzie przechowywał dane przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
   2. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
  8. Prawa osoby której dane są przetwarzane
   Każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo do:
   1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
   2. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
   3. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
   5. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych.
   6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 - o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.
  9. Odbiorcą danych mogą być:
   1. partnerzy współpracujący z Administratorem, wymienieni na stronie internetowej Administratora;
   2. podwykonawcy wspierający wykonanie naszych usług;
   3. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audyt, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
   4. podmioty nabywające wierzytelność – w razie nieopłacenia przez Klienta naszych rachunków w terminie;
   5. podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorami danych;
  10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie w formie profilowania.

  Przejdź do serwisu