PROMOCJA
ULUBIONE

O naszych projektach

Gotowe projekty domów Lipińscy Domy

Dokumentacje projektowe naszych domów są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekt gotowy, w skład którego wchodzi projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, charakterystyka energetyczna, wymaga przystosowania do warunków lokalnych przez projektanta adaptującego.

Czytaj więcej: Co to jest adaptacja?

Projekt jest dziełem twórczym i przedmiotem prawa autorskiego Lipińscy Domy zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami). Kupując projekt nabywa się prawo do jego jednorazowej realizacji, czyli jeden komplet dokumentacji służy do jednokrotnej realizacji budynku. Nie można bez zgody autora kopiować projektu, ani rozpowszechniać w innym celu niż jego realizacja (np. nie można umieszczać skanów dokumentacji w Internecie).

Dokumentacja projektu budowlanego

Projekt budowlany uwzględnia rozdzielenie na 3 części:

1 - Projekt zagospodarowania działki lub terenu
2 - Projekt architektoniczno-budowlany
3 - Projekt techniczny

1 - Projekt zagospodarowania działki lub terenu

Projekt zagospodarowania działki lub terenu opracowuje wybrany i zatrudniony przez Inwestora lokalny projektant (tzw. projektant adaptujący) na aktualnej mapie do celów projektowych. On również ma za zadanie dbałość o zgodność wszystkich trzech części projektu.

Projektant dokonujący adaptacji projektu gotowego w określonej lokalizacji i sporządzający projekt zagospodarowania działki budowlanej, jest uważany za projektanta tego obiektu w rozumieniu art. 20 „Prawa budowlanego”, przejmując wszystkie wynikające z ustawy obowiązki i uprawnienia, łącznie z odpowiedzialnością za projekt.

Zakres projektu gotowego

Projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny stanowią zakres projektu gotowego i sprzedawane są w 3 egzemplarzach każdy – razem 6 zeszytów (czytaj też: https://lipinscy.pl/poradnik-budowlany/nowe-przepisy-budowlane-2020-uproszczenia-dla-inwestorow-i-organow-zatwierdzajacych-projekt/).

Projekt w całości wymaga adaptacji przez projektanta lokalnego do warunków miejscowych, w tym do stref klimatycznych, warunków zagospodarowania działki określonych w „Decyzji o warunkach zabudowy” lub w „Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego” oraz uzupełnienia o opinię geotechniczą i sposób posadowienia obiektu budowlanego.

Oba projekty wchodzące w skład dokumentacji projektu gotowego zawierają decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektantów do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zaświadczenia o wpisie do Izb Inżynierów Budownictwa, a także oświadczenie projektantów o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2 - Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt architektoniczno-budowlany zawiera część opisową oraz część rysunkową.

Część opisowa projektu architektoniczno-budowlanego obejmuje następujący zakres:

 • Przeznaczenie i program użytkowy budynku
 • Charakterystyczne parametry techniczne
 • Forma architektoniczna i funkcja obiektu
 • Wpływ obiektu na środowisko
 • Sposób posadowienia
 • Technologia wykonania
 • Warunki ochrony przeciwpożarowej
 • Instalacje

Część rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego obejmuje następujące rysunki:

 • Elewacje - frontowa, ogrodowa, boczne
 • Rzut parteru - Rzut więźby dachowej
 • Aksonometria więźby dachowej
 • Rzut dachu
 • Przekroje poprzeczne
 • Zestawienie stolarki

2. Projekt techniczny

Projekt techniczny zawiera część opisową, część rysunkową oraz charakterystykę energetyczną.

Część opisowa projektu technicznego obejmuje następujący zakres:

 • Układ konstrukcyjny budynku w tym: schematy konstrukcyjne, obliczenia statyczne – założenia ogólne, podstawowe wyniki obliczeń , zestawienie obciążeń dopuszczalnych dla wiązarów dachowych- jeśli występują,
 • Sposób posadowienia
 • Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe: ściany, strop/stropy, nadproża okienne i drzwiowe, wieńce, dach, schody na poddasze nieużytkowe, kominy i wentylacje, izolacje, powłoki zabezpieczające, posadzki i podłogi, tynki i okładziny, stolarka okienna i drzwiowa, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, taras i płyta wejściowa
 • Zestawienia materiałów w tym: dane powierzchniowe przegród, zestawienie stali zbrojeniowej
 • Opis instalacji sanitarnych w tym: instalacja wodociągowa, kanalizacja wewnętrzna, instalacja gazu – jeśli występuje, instalacja centralnego ogrzewania, dobór źródła ciepła,
 • Opis instalacji elektrycznych w tym: zasilanie budynku, instalacje elektryczne, instalacja telefoniczna – jeśli występuje, instalacje wyrównawcze, ochrona przeciwpożarowa, ochrona instalacji, instalacja odgromowa, ochrona przeciwporażeniowa, obliczenia techniczne

Część rysunkowa obejmuje następujące rysunki:

 • Rzut fundamentów
 • Przekroje ław fundamentowych / płyty fundamentowej
 • Stopy fundamentowe – jeśli występują
 • Rysunek zestawczy konstrukcji
 • Szczegóły wieńców – jeśli występują
 • Rozwinięcie ścian zewnętrznych
 • Rzuty kondygnacji - instalacja wod-kan., gazowa
 • Aksonometria instalacji wodociągowej
 • Aksonometria instalacji gazowej
 • Rozwinięcie instalacji kanalizacyjnej
 • Rzut parteru - instalacja c.o.
 • Rozwinięcie instalacji c.o.
 • Rzuty kondygnacji - instalacja elektryczna
 • Schemat rozdziału energii

Charakterystyka energetyczna zawiera:

 • wyniki obliczeń energetycznych określających całkowite zapotrzebowanie na energię
 • analizę alternatywnych źródeł ciepła i wyniki optymalizacji energetycznej.

Do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dołącza się zgodnie z nowymi przepisami projekt w uproszczonej formie zawierającej projekt zagospodarowania działki/terenu i projekt architektoniczno-budowlany w 3 -ech egzemplarzach.

Projekt techniczny Inwestor przedkłada do nadzoru budowlanego dopiero na etapie składania wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Część techniczna jest przekazywana kierownikowi budowy, który powinien uzyskać od projektanta adaptującego potwierdzenie zgodności tej części projektu z dwoma pozostałymi.

Prezentacja projektu

Definicje powierzchni i istotne informacje zawarte w projekcie.
Powierzchnie oraz kubaturę obliczamy wg normy PN-ISO 9836.

Powierzchnia użytkowa

Suma powierzchni pomieszczeń każdej kondygnacji w stanie wykończonym (z tynkiem 1,5 cm na ścianach murowanych) wyliczona wg schematu:
• od 0 – 1,40 m wysokości – 0%
• od 1,40 do 2,20m wysokości – 50%
• od 2,20 m wysokości – 100%

Do powierzchni użytkowej nie wlicza się: garażu, powierzchni zajmowanych przez pomieszczenia techniczne instalacji ogólnobudowlanych, czyli kotłowni, poddasza nie użytkowego, strychu, piwnicy, wiaty przy budynku, tarasów oraz balkonów, wnęk i otworów na drzwi.

Powierzchnia netto

Powierzchnia pomieszczeń ograniczona elementami zamykającymi. Jest ona obliczana dla wymiarów budynku w stanie wykończonym (z tynkiem), na poziomie podłogi nie licząc listew przypodłogowych, progów, otworów na drzwi, itd. Do powierzchni netto wliczamy więc wszystkie pomieszczenia domu, strych, gdy prowadzą do niego schody stałe, oraz piwnicę, balkony i tarasy (ale nie na poziomie gruntu).

Powierzchnia zabudowy

Wyznaczona jest przez rzut pionowy wszystkich zewnętrznych krawędzi budynku na pow. terenu. Powierzchnia zabudowy wyliczana jest dla wykończonego budynku tzn. doliczając tynk zewnętrzny - średnio 0,5 cm. Do powierzchni zabudowy nie wliczamy: - powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad poziom terenu, - powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego, - powierzchni zajmowanych przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy), - powierzchni elementów stojących na słupach drewnianych i murowanych.

Kubatura

Kubaturę oblicza się jako objętość przestrzeni zamkniętych i przekrytych ze wszystkich stron, tzn. przestrzeni utworzonej przez powierzchnie zewnętrzne elementów ograniczających. Do kubatury brutto nie wlicza się: wnęk i pilastrów wykonanych dla celów konstrukcyjnych lub estetycznych, wyprofilowań i innych drugorzędnych elementów np. schodów zewnętrznych, zewnętrznych ramp i pochylni, zadaszeń i markiz, poziomych osłon przeciwsłonecznych, wysuniętych części budynku, kominów dachowych, urządzeń ulicznych.

Minimalna szerokość działki

Minimalna szerokość jaka powinna być zapewniona dla danego budynku, nie uwzględniając zapisów zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy lub w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Ściana budynku bez otworów znajduje się 3 m od granicy działki, z otworami okiennymi lub drzwiowymi 4 m. Okap budynku do 0,8 m oraz balkony i tarasy ze schodami do 1,3 m nie mają wpływu na wielkość działki. Jeśli przekroczona została ich wielkość należy zwiększyć wymiar działki o tę różnicę. Odległość słupów od granicy działki wynosi 3 m - jeśli nie koliduje to z odległością 4 m dla ściany z otworami.

Wysokość budynku

Jest to wysokość od poziomu terenu do górnej krawędzi kalenicy budynku.

Kąt nachylenia dachu

Kąt nachylenia połaci dachowych względem płaszczyzny poziomej.

 

UWAGI

1. Ze względu na zmianę sposobu liczenia powierzchni wg normy PN-ISO 9836 mogą wystąpić różnice w powierzchniach w stosunku do starszych  publikacji.

2. Wizualizacje projektów mogą się nieznacznie różnić od projektu technicznego i nie stanowi to podstawy do reklamacji.