PROMOCJA
ULUBIONE

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu www.lipinscy.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 173 ust. 1 pkt 1 prawa telekomunikacyjnego.
 2. Podmiotem prowadzącym serwis www.lipinscy.pl jest LIPIŃSCY DOMY Ludwika Juchniewicz-Lipińska(NIP: 894-115-77-84), 54-404 Wrocław, ul Belgijska 69.
 3. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z witryny www.lipinscy.pl, w tym warunki usługi zamawiania/rezerwowania projektów/katalogów.
 4. Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony w formie umożliwiającej nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie przez każdego użytkownika .
 5. Treść zawarta w niniejszym Regulaminie może być utrwalana i zwielokrotniana przez użytkownika dowolną techniką na dowolnych nośnikach w celach związanych z korzystaniem z witryny www.lipinscy.pl oraz świadczonych na niej usług.

§ 2 Definicje

 1. Administrator – administrator w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO.
 2. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO, tj. informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na stronie www.lipinscy.pl.
 4. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 5. Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.).
 6. Serwis – witryna internetowa pod adresem www.lipinscy.pl, której operatorem jest podmiot wskazany w §1 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 8. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna albo osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu.
 9. Biuro projektowe - LIPIŃSCY DOMY(NIP: 894-115-77-84) 54-404 Wrocław, ul Belgijska 69.
 10. Partner - podmiot gospodarczy prowadzący sprzedaż własnych usług/produktów, korzystający w Serwisie z usługi marketplace, za pośrednictwem której umożliwia Użytkownikom pozostawienie danych oraz nawiązanie kontaktu.

§ 3 Zasady korzystania z Serwisu

 1. Serwis funkcjonuje na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, dobrowolne, zaś w przypadku chęci zakupu projektu/katalogu - dozwolone dla pełnoletnich Użytkowników sieci Internet.
 2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz wiąże się ze złożeniem oświadczenia o spełnianiu warunku, o którym mowa w ust. 1.

§ 4 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.
 2. Zabronione jest w szczególności:
 • 1) podawanie w ramach korzystania z Serwisu nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub Danych osobowych;
 • 2) rozpowszechnianie nieprawdziwych lub sprzecznych z prawem informacji na temat treści zamieszczonych w Serwisie;
 • 3) naruszanie w jakikolwiek sposób dóbr osobistych , jej pracowników, osób z nią powiązanych lub osób trzecich;
 • 4) dostarczanie treści o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
 • 5) ingerowanie w działanie Serwisu, w tym zmienianie kodu Serwisu, używanie lub umieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.

§ 5 Wymagania techniczne i pliki cookies

 1. Dla Korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej.
 2. Strona wykorzystuje pliki cookies, tj. informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie oraz innym urządzeniu mobilnym Użytkownika.) Pliki cookies służą zapewnieniu prawidłowego działania Serwisu oraz celom statystycznym, np. badaniu popularności poszczególnych zakładek i usług.
 3. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej.
 4. Użytkownik może usunąć już przechowywane pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki lub inne oprogramowanie i aplikacje służące do tego celu. Sposoby usuwania plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m. in. pod adresami:
 • Google Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Mozilla Firefox http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
 • Microsoft Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl.

§ 6 Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu

 1. Biuro projektowe świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące usługi:
 • 1) znajdź swój projekt - rozwiązanie umożliwiające odnalezienie i spersonalizowanie oferty dostępnej w Serwisie;
 • 2) zakupu wybranego projektu;
 • 3) usługę live chat, obsługiwaną przez zewnętrznego dostawcę;
 • 4) pozostawienia opinii lub przesłania zdjęcia własnej realizacji
 • 5) promocja usług świadczonych przez Partnera Serwisu.

§ 7 Znajdź swój projekt, wyraź opinię lub prześlij zdjęcie

 1. Biuro projektowe świadczy usługę odnalezienia i spersonalizowania oferty dostępnej w Serwisie. Aby skorzystać z usługi, należy wybrać jedną z opcji personalizacji dostępnej w zakładce “Znajdź swój projekt”, a następnie wybrać opcję “szukaj”.
 2. Dane wprowadzone przez Użytkownika w trakcie korzystania z usługi, o której mowa w ust. 1, nie są wykorzystywane przez Biuro projektowe.
 3. Użytkownik ma możliwość wyrażenia opinii na temat konkretnego projektu, podając w tym celu swoje imię/nazwisko lub nick oraz wprowadzając treść komentarza. Biuro projektowe nie bierze odpowiedzialności za treść wpisów zamieszczanych w Serwisie przez jego Użytkowników. Opinie zawierające elementy nawoływania do nienawiści, naruszające prawo oraz dobre imię innych użytkowników będą usuwane przez Administratora bez ostrzeżenia.
 4. Biuro projektowe umożliwia Użytkownikom Serwisu dodawanie zdjęć własnych realizacji na podstronach konkretnych projektów. Skorzystanie z usługi wymaga rejestracji w Serwisie poprzez podanie swojego adresu mailowego, zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności.
 5. Biuro projektowe nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczane w Serwisie przez Użytkowników. Biuro projektowe zastrzega sobie prawo do usuwania treści publikowanych przez zarejestrowanych użytkowników Serwisu, jeśli naruszają prawo, nawołują do nienawiści albo naruszają prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich.
 6. W momencie opublikowania treści objętych autorskimi prawami majątkowymi, Użytkownik udziela Administratorowi Serwisu licencji niewyłącznej i bezpłatnej na wykorzystywanie materiałów objętych prawami autorskimi.

§ 8 Zakup wybranego projektu, kontakt z Partnerem

 1. Usługa zakupu wybranego projektu realizowana jest w oparciu o regulamin sprzedaży dostępny pod adresem: https://lipinscy.pl/jak-kupic-projekt/regulamin-sprzedazy/.
 2. W trakcie realizacji usługi zakupu wybranego projektu Użytkownik Serwisu może być poproszony o: 1) wybór wersji podstawowej lub lustrzanej, 2) wskazanie formy płatności oraz dostawy, 3) wybór dodatków do danego projektu, 4) wpisanie adresu wysyłki 5) wprowadzenie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, miejscowość, kod pocztowy, adres. 3. Użytkownik może również wprowadzić w Serwisie swój NIP, nabywając produkt w ramach działalności gospodarczej (jdg, spółki etc.), akceptując, że wówczas traci status konsumenta w rozumieniu ustawy o ochronie praw konsumentów. 4. Serwis świadczy usługi kojarzenia Użytkowników z Partnerami Biura Projektowego. W zakładce “Partnerzy” Użytkownik może dobrowolnie wprowadzić dane osobowe oraz skorzystać z bezpłatnej wyceny usług świadczonych przez Partnera. Biuro projektowe zastrzega, że nie odpowiada za jakość oraz sposób realizacji usługi przez Partnera.

§ 9 Usługa livechat

 1. Usługa live chat realizowana jest przez zewnętrznego dostawcę. Regulamin: https://www.livechat.com/

§ 10 Dane osobowe

 1. W odniesieniu do Danych osobowych, podawanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, Biuro projektowe pełni funkcję Administratora. Danymi takimi mogą być dane zawarte przy składaniu zamówienia/rezerwacji, tj. procedury opisanej w § 7 i 8 Regulaminu.
 2. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO.
 3. Administrator stosuje niezbędne środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione.
 4. Cel przetwarzania w konkretnym przypadku oraz inne wymagane prawem informacje są podawane przy zbieraniu Danych osobowych oraz w Polityce prywatności, dostępnej pod adresem: https://lipinscy.pl/jak-kupic-projekt/polityka-prywatnosci/

§ 11 Kontakt i Reklamacje

 1. Biuro projektowe dokłada należytej staranności celem zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonowania Serwisu. Użytkownik ma prawo zgłaszania zastrzeżeń i błędów w funkcjonowaniu Serwisu na adres poczty elektronicznej: biuro@lipinscy.pl.
 2. Zgłoszenia i reklamacje powinny zawierać szczegółowy opis występującego problemu i dane kontaktowe Użytkownika, umożliwiające przekazanie przez Biuro projektowe odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez Użytkownika.
 3. Biuro projektowe może poprosić Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym dla udzielenia odpowiedzi.
 4. Odpowiedzi na zgłoszenie lub reklamację Biuro projektowe udzieli w terminie 14 dni od otrzymania pełnej informacji.
 5. Wszelkie reklamacje wykraczające poza zakres funkcjonowania Serwisu należy kierować bezpośrednio do dostawców oprogramowania lub hostingodawcy.

§ 12 Odpowiedzialność

 1. Ze względów technicznych może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z Serwisu. Powyższe obejmuje również czasowe wyłączenie dostępu do Serwisu ze względu na jej modernizację.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności witryny spowodowane z ww. przyczyn oraz innych przyczyn niezależnych od Biura projektowego.

§ 13 Zmiana Regulaminu

 1. Biuro projektowe zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Zmiana treści niniejszego Regulaminu staje się skuteczna z momentem umieszczenia nowego Regulaminu w Serwisie lub z dniem wskazanym w komunikacie o zmianie Regulaminu zamieszczonym w Serwisie.
 3. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny w Serwisie pod adresem https://lipinscy.pl/jak-kupic-projekt/regulamin-serwisu/

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) oraz RODO.