PROMOCJA
ULUBIONE

Co to jest adaptacja? Dopuszczalne zmiany w projektach

 

Dokumentacje techniczne naszych domów powtarzalnych są projektami architektoniczno – budowlanymi, opracowanymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462).

Aby na podstawie projektu katalogowego można było rozpocząć budowę, projekt musi zostać zaadaptowany i włączony w skład dokumentacji budowlanej zawierającej:

 • projekt domu,
 • projektowaną charakterystykę energetyczną,
 • projekt zagospodarowania działki,
 • projekty przyłączy zewnętrznych wraz z uzgodnieniami(Można wystąpić osobno o pozwolenie na budowę przyłączy).

 

ADAPTACJA polega na dostosowaniu gotowego projektu do wymogów prawa budowlanego odnośnie lokalizacji domu na działce i uwzględnienia lokalnych warunków klimatycznych i gruntowych. Adaptacja może być wykonana wyłącznie przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia.

 

Zakres adaptacji projektu gotowego

 • Biuro Projektowe Lipińscy Domy upoważnia bezterminowo innych projektantów, posiadających wystarczające (w odniesieniu do zakresu i przeznaczenia projektu) wymagane przepisami uprawnienia, działających z wyboru nabywców projektów, do włączania tych projektów w skład pełnej dokumentacji projektu budowlanego, podpisywanej przez tego projektanta.
 • Ponadto Biuro Projektowe Lipińscy Domy upoważnia projektantów, o których mowa powyżej, do dokonywania przez tych projektantów - na ich odpowiedzialność - zmian w dokumentacji. W wypadku dokonania zmian w projekcie architektoniczno-budowlanym wymaga się uzyskania dodatkowej pisemnej zgody autora.

Obowiązkowy zakres adaptacji projektu gotowego

Projektant sporządzający projekt budowlany służący uzyskaniu pozwolenia na budowę w ramach adaptacji projektu gotowego na ten cel jest zobowiązany:

 • na oryginale projektu gotowego nanieść trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym projektowany zakres zmian w zakresie rysunkowym i tekstowym;
 • wykonać adaptację fundamentów do lokalnych warunków gruntowych; wykonać sprawdzenie konstrukcji całego budynku w zakresie jej dostosowania do lokalnych warunków gruntowych i obciążeń normatywnych wynikających ze strefy klimatycznej, bez możliwości wprowadzania zmian kształtu i wymiarów zewnętrznych budynku, bez zmiany kąta nachylenia połaci dachowej, wysokości ścian i wymiarów okien;
 • dostosować instalację wod.-kan. do warunków miejscowych na podstawie uzgodnionego z dostawcą wody projektu przyłączy;
 • dostosowanie j.w. lecz w odniesieniu do instalacji i przyłącza gazu;
 • wykonać adaptację projektowanej charakterystyki eneregtycznej wraz z analizą alternatywnych/odnawialnych źródeł ciepła dostosowująca do uwarunkowań na działce i wykonanych ewentualnych zmian w projekcie;
 • podpisać projekt jako autor adaptacji domu do konkretnej lokalizacji z podaniem rodzaju i numeru posiadanych uprawnień projektowych;
 • wykonać sprawdzenie i adaptację projektu oraz projektowanej charakterystyki energetycznej dostosowującą do zmian w obowiązujących przepisach i normach, jakie wprowadzono po dacie wykonania projektu gotowego; wykonać analizę obszaru oddziaływania obiektu na sąsiednie nieruchomości.

Projekt zagospodarowania działki należy zamieścić w osobnej oprawie - tomie (teczce) stanowiącym z niniejszym projektem architektoniczno - budowlanym komplet projektu budowlanego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółówego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz.U. z 2012r. poz.462).

Dopuszczalny zakres zmian adaptacji projektu nie wymagający zgody projektanta

 1. Użycie innych materiałów budowlanych na konstrukcję budynku (fundamenty, ściany, stropy, schody, więźba dachowa) pod warunkiem zachowania wymagań konstrukcji i ochrony cieplnej budynku.
 2. Pod warunkiem zachowania zasad konstrukcji:
 • zmiany usytuowania wewnętrznych ścian konstrukcyjnych i nie konstrukcyjnych, a także otworów drzwiowych wewnątrz budynku,
 • zmiany usytuowania i geometrii schodów wewnętrznych,
 • zmiany wymiarów zewnętrznych (obrysu) budynku (zwiększyć lub zmniejszyć) wobec podanych w projekcie,
 • zmiany wysokości domu (lub rzędnej wysokościowej kalenicy) o 10% (zwiększyć lub zmniejszyć), w szczególności: poziom posadzki parteru nad terenem projektowanym, wysokość kondygnacji parteru, wysokość ścianki kolankowej, z zastrzeżeniem pkt. poniżej,
 • zmiany kąta nachylenia dachu w zakresie 5 stopni (zwiększyć lub zmniejszyć), z zastrzeżeniem pkt. powyżej,
 • wykonania podpiwniczenia całości lub części budynku,
 • zmiany przekroju filarów zewnętrznych i wewnętrznych.
 1. Wprowadzenia zmiany materiałów wykończeniowych wewnątrz i na zewnątrz budynku, a także zmienić kolorystykę zewnętrzną budynku, dbając o zachowanie jego estetyki.
 2. Pod warunkiem zachowania prawidłowej kompozycji elewacji (zachowanie wspólnej linii usytuowania otworów okiennych i drzwiowych nad sobą lub obok siebie) oraz zasad konstrukcji można:
 • wprowadzić zmiany w układzie okien i drzwi na elewacji: przesunąć, zlikwidować lub zaprojektować dodatkowe zmieniać wymiary poziome i pionowe okien i drzwi
 • stosować pustaki szklane (luksfery)
 • doprojektować dodatkowe wejścia do domu lub garażu
 • zmienić liczbę połaci dachowych
 • zmienić wysięg okapów dachowych w zakresie 30 cm (zwiększyć lub zmniejszyć)
 • stosować dodatkowe lukarny, okna połaciowe oraz wyłazy dachowe
 1. Zmienić usytuowanie, zlikwidować, zaprojektować dodatkowe: kominy (dymowe, spalinowe, wentylacyjne) i wywiewki kanalizacyjne, dbając o prawidłowość rozwiązań technicznych i estetycznych.
 2. Zaprojektować wentylację mechaniczną, dbając o prawidłowość rozwiązań technicznych i estetycznych.
 3. Pod warunkiem zadbania o estetykę budynku i zasady konstrukcji: doprojektować (lub zlikwidować) dodatkowe elementy zewnętrzne budynku takie jak: garaż, balkony, lukarny, tarasy naziemne, wykusze, ogrody zimowe, ganki, werandy, a także elementy wewnętrzne takie jak antresole.
 4. Zmienić funkcję pomieszczeń, w tym także zaadaptować garaż lub inne pomieszczenie na cele mieszkalne, pod warunkiem dostosowania ich do stałego pobytu osób.
 5. Powiększyć lub zmniejszyć istniejący w projekcie garaż.
 6. Przeprojektować instalację grzewczą, dostosować do innego źródła energii.
 7. Przeprojektować instalacje sanitarne i elektryczną.

Dokonywanie zmian wykraczających poza zakres udzielonego upoważnienia, wymaga uzyskania dodatkowej pisemnej zgody autora Lipińscy Domy. Zgody są wydawane bezpłatnie.

Adaptacja projektu – podsumowanie

Adaptacja projektu ma zatem na celu urzeczywistnienie projektu budowlanego poprzez umieszczenie go na planie działki z uwzględnieniem wszelkich zmiennych, które wynikają z uwarunkowań konkretnego terenu oraz jego warunków zabudowy, do których należy się dostosować. Kluczowe znaczenie dla adaptacji projektu mają czynniki takie jak warunki geologiczne czy ekspozycja działki, czyli np. zacienienie. Istotne znaczenie dla lokalizacji domu mają również przyłącza mediów oraz wymagana prawem konieczność zachowania odległości budynku od granic działki i innych obiektów zlokalizowanych w obrębie działki i w sąsiedztwie. Adaptacja projektu najczęściej jest wykonywana przez projektanta lokalnego na podstawie zgody na zmiany z Biura Projektowego Lipińscy Domy.

Adaptacja projektu do działki – odpowiedzialność projektanta

Projektant, któremu zlecona  zostaje adaptacja projektu, ponosi pełną odpowiedzialność za jej zakres i poprawność oraz przejmuje obowiązki projektanta obiektu. Na jego barkach spoczywa także troska o dopełnienie wszelkich kwestii formalnych, których wymaga adaptacja projektu do działki, co wiąże się z postępowaniem zgodnie z literą prawa budowlanego w każdym aspekcie opracowania.