PROMOCJA
ULUBIONE

Regulamin sprzedaży

 

1. Strony umowy sprzedaży

Stronami umowy sprzedaży są:

LIPIŃSCY DOMY (NIP: 894-115-77-84),

dane teleadresowe:

54-404 Wrocław, ul Belgijska 69
tel.: +48 71 354 59 49,
kom. +48 883 909 409,
e-mail: biuro@lipinscy.pl,

prowadzące działalność na terenie całego kraju, zwany dalej Sprzedawcą oraz dowolna osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zwana dalej Kupującym.

 

2. Zamawianie projektów gotowych/katalogów

Zamówienie można złożyć na jeden z poniższych sposobów:

 1. wysyłając wypełniony formularz zamówienia z naszej strony internetowej, cena za zamówienie brutto będzie uwidoczniona na formularzu, (przesłanie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do realizacji. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po jego telefonicznej weryfikacji przez Sprzedawcę. Sprzedawca w ciągu jednego dnia roboczego potwierdzi przyjęcie zamówienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną, potwierdzi cenę brutto oraz uzgodni szczegóły dostawy: termin i sposób płatności),
 2. zamawiając telefonicznie pod numerem tel. +48 71 354 59 49, +48 71 358 08 55 lub na tel. kom. +48 883 909 409,
 3. projekt gotowy/katalog można również zakupić osobiście w siedzibie firmy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura,
 4. zamawiając w jednym z naszych przedstawicielstw na terenie całego kraju, wówczas strona umowy jest firma reprezentująca Sprzedawcę.

 

3. Koszty dostawy

 1. Koszty dostawy w granicach kraju pokrywa Sprzedawca.
 2. Koszty dostawy poza granice kraju pokrywa Kupujący.

 

4. Sposób płatności

Kupujący może dokonać płatności w następujący sposób:

 1. przelewem na konto Sprzedawcy, dane do przelewu podane są na formularzu zamówienia, bądź mogą zostać przesłane przez Sprzedającego na prośbę Kupującego na podany adres e-mail lub podane telefonicznie,
 2. przy odbiorze - za pobraniem,
 3. gotówką w siedzibie biura przy odbiorze osobistym.

 

5. Termin realizacji, sposób dostawy

 1. Na termin realizacji zamówienia składa się: termin przygotowania i wysyłki projektu gotowego przez Sprzedającego (zwyczajowo od jednego do trzech dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia) oraz czas dostawy przesyłki przez firmę kurierską (do dwóch dni roboczych).
 2. Termin realizacji w niektórych przypadkach może ulec wydłużeniu. Kupujący każdorazowo jest o tym informowany przy potwierdzeniu lub przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę.
 3. Termin realizacji zamówienia na projekty gotowe będące w trakcie opracowywania, zostanie podany telefonicznie w momencie potwierdzania zamówienia.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ustalenia z Kupującym innych, szczególnych warunków dostawy i form płatności.
 5. W przypadku zakupu projektu za pośrednictwem serwisu, Kupujący nabywa jeden komplet gotowego projektu i zgodnie z art. 61 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z dnia 04 lutego 1994 r., t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) nabywa uprawnienie jego realizacji do jednej budowy na terytorium Polski.

 

6. Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Kupujący, który zawarł umowę sprzedaży na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny (USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827), składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania rzeczy.
 2. Formularz Oświadczenia dołączony jest do każdego projektu gotowego/płatnego katalogu, bądź można go pobrać tutaj: Formularz odstąpienia od umowy.
 3. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna: telefoniczna lub poprzez faks pod nr tel. +48 71 354 59 49, +48 71 358 08 55, drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@lipinscy.pl oraz pocztą na adres: Biuro Projektowe Lipińscy, ul. Belgijska 69, 54-404 Wrocław (ważna jest data stempla pocztowego).
 4. Zwracany projekt gotowy, katalog należy zwrócić w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia, odsyłając go na adres: Biuro Projektowe Lipińscy , ul.Belgijska 69 , 54-404 Wrocław.
 5. Zwracany projekt gotowy musi być oryginalny, oryginalnie zszyty i kompletny, nie może zawierać widocznych śladów użytkowania. Kupujący dołącza oświadczenie o nie kopiowaniu dokumentacji.
 6. Koszty przesyłki zwracanego projektu gotowego/katalogu ponosi Kupujący.
 7. Zwrot projektu gotowego/katalogu może nastąpić po przedstawieniu przez Kupującego wiarygodnego dowodu zakupu np. paragonu, faktury, udokumentowania przelewu lub innego.
 8. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy sprzedaży na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań (wynikających z umowy sprzedaży).
 9. Zwrot zapłaty następuje po dokonaniu zwrotu projektu gotowego/katalogu.
 10. Zwrotowi nie podlegają projekty wykonane w ramach usługi na indywidualne zamówienie, projekty zakupione z usługą zmian na indywidualnie życzenie Kupującego, projekty zaadaptowane do technologii drewnianej na zamówienie Kupującego, kosztorysy wykonane na indywidualne zamówienie Kupującego.

 

7. Wymiana projektu gotowego na inny

 1. Istnieje możliwość wymiany projektu gotowego na inny w terminie 12 miesięcy od daty zakupu.
 2. Projekt gotowy można wymienić tylko raz.
 3. Koszt wymiany w przypadku powyżej 14 dni kalendarzowych wynosi 700 PLN brutto.
 4. W przypadku wymiany zakupionego projektu gotowego na inny w terminie powyżej 14 dni kalendarzowych, objęty promocją cenową, pod uwagę brana jest cena regularna (nie uwzględniająca promocji).
 5. W przypadku, jeśli wymiana projektu gotowego na inny nastąpi po upływie 14 dni od daty zakupu, nie zwracamy różnicy w cenie projektów, natomiast pobieramy różnicę, jeśli projekt, na który jest wymieniany jest droższy od zwracanego. Opłata 700 zł za wymianę jest także pobierana.
 6. Wymianie nie podlegają projekty wykonane w ramach usługi na indywidualne zamówienie, projekty zakupione z usługą zmian na indywidualnie życzenie Kupującego, projekty zaadaptowane do technologii drewnianej na zamówienie Kupującego, kosztorysy wykonane na indywidualne zamówienie Kupującego.

 

8. Reklamacje

 1. Reklamacje można zgłaszać: telefonicznie pod nr tel. +48.71/354 59 49, drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@lipinscy.pl oraz pocztą na adres: Biuro Projektowe Lipińscy, ul. Belgijska 69, 54-404 Wrocław.
 2. Reklamacja zgłoszona w formie pisemnej powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres składającego reklamację, dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, w kolejności ich wpływania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, na adres podany w reklamacji.
 4. Dokumentacja techniczna projektów gotowych może różnić się w szczegółach od graficznych prezentacji na stronie i nie stanowi to podstawy do reklamacji.
 5. Podstawą reklamacji nie może być niezgodność projektu z lokalnymi warunkami zabudowy.

 

9. Informacje dodatkowe

 1. Zawarcie umowy sprzedaży jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Prezentacja projektów gotowych i katalogów na stronach Sprzedawcy oraz w katalogach wydawanych przez Niego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksy Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 3. Wszystkie materiały graficzne wykorzystane do prezentacji projektów, oraz same projekty są objęte ochroną prawa autorskiego.
 4. Wszystkie materiały graficzne wykorzystane do prezentacji oferty projektowej oraz parametry techniczne mogą różnić się od dokumentacji technicznej z uwagi na dostosowanie oferty do zmian przepisów.
 5. Dokumentacje techniczne naszych domów powtarzalnych są projektami architektoniczno – budowlanymi, opracowanymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462).
  Istnieje możliwość zamówienia projektu w formie zgodnej z nowelizacją Prawa budowlanego obowiązującego od 19.09.2020 r. Zgodnie z art. 26 nowelizacji w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej nowelizacji inwestor do wniosku o wydanie decyzji o  pozwoleniu na budowę (lub do zgłoszenia) będzie mógł dołączyć projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów ustawy – Prawo budowlane w brzmieniu sprzed nowelizacji.
 6. Aby na podstawie projektu katalogowego można było rozpocząć budowę, projekt musi zostać zaadaptowany i włączony w skład dokumentacji budowlanej przez projektanta adaptującego.
 7. Wszelkie spory będą poddawane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby pozywającego.
 8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie Przepisy Kodeksu Cywilnego.
 9. Niniejszy regulamin wchodzi z dniem jego opublikowania na stronie www Sprzedawcy.

10. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Lipińscy Domy Ludwika Juchniewicz-Lipińska, 54-404 Wrocław, ul. Belgijska 69. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych, w tym dane Inspektora Ochrony Danych, dostępne są pod adresem www.lipinscy.pl

 2. Bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem iod@lipinscy.pl

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  1. realizacji zamówienia (art. 6.1.b RODO);

  2. obsługi płatności i prowadzenia rozliczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie rachunkowości i podatków (art. 6.1.c RODO);

  3. obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes Administratora. (art. 6.1.f RODO);

  4. (tylko w przypadku wyrażonej zgody marketingowej) przesyłania ofert handlowych na podany adres e-mail, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6.1.f RODO).

 4. Dane będą przetwarzane przez 6 lat od momentu realizacji zamówienia lub do momentu ustania ewentualnych roszczeń. Dane przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

 5. Dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi hostingowe, serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, serwis IT. Dane mogą być także udostępnione do operatora płatności w przypadku płatności on-line lub za pośrednictwem kart płatniczych.

 6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do żądania przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.

 7. Podanie danych jest niezbędne do dokonania zakupu. Podanie danych wymaganych do obsługi i rozliczenia płatności jest obowiązkiem ustawowym w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych. Brak podania danych identyfikacyjnych podmiotu może uniemożliwić wystawienie faktury oraz może naruszać przepisy prawa.