PROMOCJA
ULUBIONE

Nowe przepisy budowlane 2020 – uproszczenia dla inwestorów i organów zatwierdzających projekt

21 lipca 2021

Od 19-go września 2020 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego obowiązują nowe przepisy Prawa budowlanego. Ich celem jest uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjnego.

Nowe przepisy budowlane 2020 – uproszczenia dla inwestorów i organów zatwierdzających projekt

Do 19-go września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, który pozwala Inwestorowi na wybór między starą a nową formą oraz powiązanym trybem uzyskiwania pozwolenia na budowę. Nowe prawo ma uprościć proces inwestycyjny począwszy od samego projektu aż po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku.

Nowy zakres dokumentacji projektu budowlanego

Nowy zakres dokumentacji projektu budowlanego uwzględnia rozdzielenie dokumentacji na:
1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu
2. Projekt architektoniczno-budowlany
3. Projekt techniczny

Projekt zagospodarowania działki/terenu jest wykonywany przez projektanta adaptującego. Jego rolą jest również dostosowanie projektu gotowego, czyli projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego do warunków lokalnych (Czytaj więcej na: https://lipinscy.pl/jak-kupic-projekt/co-to-jest-adaptacja/).

Rolą projektanta adaptującego jest utrzymanie zgodności między wszystkimi 3-ma częściami projektu budowlanego.

Nowe przepisy kontynuują zasadę, zgodnie z którą projektant dokonujący adaptacji projektu gotowego w określonej lokalizacji i sporządzający projekt zagospodarowania działki budowlanej, jest uważany za projektanta tego obiektu w rozumieniu art. 20 „Prawa budowlanego”, przejmując wszystkie wynikające z ustawy obowiązki i uprawnienia, łącznie z odpowiedzialnością za projekt.

Do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dołącza się 3 egzemplarze projektu zagospodarowania działki oraz 3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego, co ma na celu przyspieszenie postępowania.

Inwestor przekazuje projekt techniczny kierownikowi budowy, ponieważ ta część projektu będzie złożona do organu nadzoru budowlanego dopiero po zakończeniu budowy wraz z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie. Kierownik budowy powinien otrzymać od projektanta adaptującego oświadczenie o zgodności projektu technicznego z projektem zagospodarowania działki oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

Główne ułatwienia dla indywidualnych Inwestorów

3 egzemplarze projektu w zmniejszonym zakresie

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć tylko 3 egzemplarze projektu w mniejszym zakresie, co ma znacznie przyspieszyć pracę organów wydających decyzję.

Uproszczenie formalności do pozwolenia na użytkowanie

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie trzeba już dołączać dziennika budowy, większości protokołów i badań, w tym odbiorów wykonanych przyłączy. Wyjątek stanowi protokół badania szczelności instalacji gazowej.

Ułatwienia przy odstępstwie od projektu na zgłoszenie

W przypadku dokonania istotnych zmian w budynku, które stanowią odstępstwo od złożonego w trybie zgłoszenia projektu budowlanego, jest możliwość ponownego zgłoszenia, bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę, jak było do tej pory.

Złagodzenie obostrzeń przy zmianach w trakcie budowy

Zmiana powierzchni zabudowy w trakcie budowy

Powstała możliwość zmiany powierzchni zabudowy do 5% bez konieczności uzyskiwania nowej decyzji o pozwolenie na budowę.

Przedłużenie czasu na wydanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Zgodnie z nowymi przepisami organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę może udzielić zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych również w trakcie trwania procesu budowlanego, pod warunkiem pozytywnych opinii od inspektora sanitarnego, konserwatora zabytków, komendanta wojewódzkiego PSP - w zależności od rodzaju odstępstwa.

5 lat na unieważnienie pozwoleń na budowę i na użytkowanie

Organy wydające pozwolenie na budowę oraz pozwolenie na użytkowanie mają teraz czas do 5 lat na ewentualne stwierdzenie nieważności wydanej decyzji. Do tej pory miały one taką możliwość bezterminowo.