ULUBIONE

O naszych projektach

14 lutego 2020

Dokumentacje techniczne naszych domów powtarzalnych są projektami architektoniczno - budowlanymi

Są opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółówego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz.U. z 2012r. poz.462).
Aby na ich podstawie można było uzyskać pozwolenie na budowę, muszą być włączone w skład dokumentacji budowlanej zawierającej:

 • projekt domu z dokonaną adaptacją do warunków lokalnych,
 • projekt charakterystyki energetycznej dostosowany do uwarunkowań na działce i wykonanych ewentualnych zmian w projekcie, z analizą porównawczą alternatywnych/odnawialnych źródeł ciepła,
 • projekt zagospodarowania działki z analizą oddziaływania na działki sąsiednie,
 • projekty przyłączy zewnętrznych wraz z uzgodnieniami

Od 28 czerwca 2015 roku obowiązuje nowelizacja prawa budowlanego. Domy jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany nie będą wymagały pozwolenia na budowę. Obszar oddziaływania określa to projektant wykonujący adaptację do działki i na tej podstawie Inwestor może dokonać wyboru sposobu złożenia dokumentów albo z pozwoleniem na budowę albo na zgłoszenie z projektem.

Skład dokumentacji technicznych

Dokumentacje techniczne dostarczane są w 4 egz. z wymaganymi prawem dokumentami i składają się z 4 branż:

1. architektury,
2. konstrukcji,
3. instalacji sanitarnych - wod-kan, c.o., w przypadku ogrzewania kotłem gazowym - gaz,
4. instalacji elektrycznych

oraz elementów dodatkowych:

5. w projektach domów energooszczędnych projekt wentylacji mechanicznej z odzyskim ciepła,
6. projektowana charakterystyka energetyczna,
7. analiza wykorzystania alternatywnych źródeł energii,
8. schemat instalacji fotowoltaicznej, jeśli projekt uwzględnia jej zastosowanie,
9. tabeli szacunkowych kosztów budowy,
10. ulotek informacyjnych dotyczących rozwiązań i materiałów zawartych w projekcie,
11. całość przesyłamy w wygodnej twardej teczce.

W projektach podajemy zestawienia głównych materiałów, jak: drewna na więźbę dachową, stolarki okiennej i drzwiowej, stali konstrukcyjnej, elementów stropu oraz powierzchnię przegród budowlanych: ścian zewnętrznych, wewnętrznych z podziałem na konstrukcyjne i działowe oraz dachu.

W każdym projekcie zamieszczono wiele istotnych informacji. Objaśniamy kilka z nich:

 

Powierzchnia użytkowa - (liczona wg normy PN-ISO 9836:1997) - suma powierzchni pomieszczeń każdej kondygnacji w stanie wykończonym (z tynkiem 1,5 cm na ścianach murowanych) wyliczona wg schematu:

• od 0 – 1,40 m wysokości – 0%
• od 1,40 do 2,20m wysokości – 50%
• od 2,20 m wysokości – 100%

 

Do powierzchni użytkowej nie wlicza się: garażu, powierzchni zajmowanych przez pomieszczenia techniczne instalacji ogólnobudowlanych, czyli kotłowni, poddasza nie użytkowego, strychu, piwnicy, wiaty przy budynku, tarasów oraz balkonów, wnęk i otworów na drzwi.

Obok powierzchni użytkowej, w wielu projektach, podawana jest powierzchnia domu. Jest to parametr ułatwiający szybką orientację o powierzchni i wysokości pomieszczeń. Ta wartość była podawana do 1 lipca 2012 przy publikacjach naszej oferty projektowej.Powierzchnia domu - jest to suma powierzchni pomieszczeń parteru i poddasza w stanie wykończonym (z tynkiem) wyliczona na wysokości 190cm.

Do powierzchni domu nie wliczamy: garażu, schowka nad garażem, poddasza nie użytkowego, strychu, piwnicy, wiaty przy budynku, tarasów oraz balkonów.

Powierzchnia netto - (liczona wg normy PN-ISO 9836:1997) - jest to powierzchnia pomieszczeń ograniczona elementami zamykającymi. Jest ona obliczana dla wymiarów budynku w stanie wykończonym (z tynkiem), na poziomie podłogi nie licząc listew przypodłogowych, progów, otworów na drzwi, itd.

Do powierzchni netto wliczamy więc wszystkie pomieszczenia domu, strych, gdy prowadzą do niego schody stałe, oraz piwnicę, balkony i tarasy (ale nie na poziomie gruntu).

Powierzchnia zabudowy - (liczona wg normy PN-ISO 9836:1997) - wyznaczona jest przez rzut pionowy wszystkich zewnętrznych krawędzi budynku na pow. terenu.

Powierzchnia zabudowy wyliczana jest dla wykończonego budynku tzn. doliczając tynk zewnętrzny - średnio 0,5 cm.

Do powierzchni zabudowy nie wliczamy:

- powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad poziom terenu,

- powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego,

- powierzchni zajmowanych przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy),

- powierzchni elementów stojących na słupach drewnianych i murowanych.

Kubatura - (liczona wg normy PN-ISO 9836:1997) - oblicza się jako objętość przestrzeni zamkniętych i przekrytych ze wszystkich stron, tzn. przestrzeni utworzonej przez powierzchnie zewnętrzne elementów ograniczających.

Do kubatury brutto nie wlicza się: wnęk i pilastrów wykonanych dla celów konstrukcyjnych lub estetycznych, wyprofilowań i innych drugorzędnych elementów np. schodów zewnętrznych, zewnętrznych ramp i pochylni, zadaszeń i markiz, poziomych osłon przeciwsłonecznych, wysuniętych części budynku, kominów dachowych, urządzeń ulicznych.

Minimalna szerokość działki - minimalna szerokość jaka powinna być zapewniona dla danego budynku, nie uwzględniając zapisów zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy lub w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Ściana budynku bez otworów znajduje się 3 m od granicy działki, z otworami okiennymi lub drzwiowymi 4 m.

Okap budynku do 0,8 m oraz balkony i tarasy ze schodami do 1,3 m nie mają wpływu na wielkość działki. Jeśli przekroczona została ich wielkość należy zwiększyć wymiar działki o tę różnicę.

Odległość słupów od granicy działki wynosi 3 m - jeśli nie koliduje to z odległością 4 m dla ściany z otworami.

Wysokość budynku - wysokość od poziomu terenu do górnej krawędzi kalenicy budynku.

Kąt nachylenia dachu - kąt nachylenia połaci dachowych względem płaszczyzny poziomej.

 

UWAGA!
Ze względu na zmianę sposobu liczenia powierzchni wg normy PN-ISO 9836:1997 mogą wystąpić różnice w powierzchniach w stosunku do poprzednich katalogów i innych publikacji.
 

Projekt składa się z części opisowej i z części rysunkowej

a) część opisowa zawiera:

 1. zasady wykorzystania projektu
 2. opis techniczny budowlany
 3. zestawienia materiałów
 4. opis instalacji sanitarnych
 5. opis instalacji elektrycznych
 6. ewentualny opis dodatkowych rozwiązań ponad standardowych
 7. projektowana charakterystyka energetyczna
 8. zestawienie zapotrzebowań na media
 9. wskaźnikowy, tabelaryczny kosztorys

b) część rysunkowa zawiera:

 1. rysunki oznaczone literą "Z"
  • schemat usytuowania domu na minimalnej działce
  • aranżacje pomieszczeń
 2. rysunki oznaczone literą "A"
  • elewacje
  • rzuty kondygnacji
  • rzuty więźby dachowej i dachu
  • aksonometrie więźby dachowej
  • przekroje
  • zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
 3. rysunki oznaczone literą "K"
  • rzuty i przekroje fundamentów
  • rozmieszczenie belek stropowych
  • wieńce (detale)
  • podciągi, nadproża, słupy itp.
  • rozwinięcie ścian konstrukcyjnych (ponad standardowy bardzo pomocny rysunek)
 4. rysunki oznaczone literą "S"
  • instalacja wodno-kanalizacyjna
  • instalacja gazowa
  • instalacja c.o
  • aksonometrie i rozwinięcia instalacji
 5. rysunki oznaczone literą "E"
  • instalacja elektryczna
  • schemat rozdziału energii
  • instalacja ogrzewania podłogowego w łazience (ponad standardowe)
 6. rysunki oznaczone literą "O" (ponad standardowe)
  • instalacja centralnego odkurzania

 

Uwaga! Wizualizacje projektów mogą się nieznacznie różnić od projektu technicznego.