PROMOCJA
ULUBIONE

Co to jest adaptacja? Dopuszczalne zmiany w projektach

1 kwietnia 2020

 

Dokumentacje techniczne naszych domów powtarzalnych są projektami architektoniczno – budowlanymi, opracowanymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462).

Aby na podstawie projektu katalogowego można było rozpocząć budowę, projekt musi zostać zaadaptowany i włączony w skład dokumentacji budowlanej zawierającej:

 • projekt domu,
 • projektowaną charakterystykę energetyczną,
 • projekt zagospodarowania działki,
 • projekty przyłączy zewnętrznych wraz z uzgodnieniami(Można wystąpić osobno o pozwolenie na budowę przyłączy).

 

ADAPTACJA polega na dostosowaniu gotowego projektu do wymogów prawa budowlanego odnośnie lokalizacji domu na działce i uwzględnienia lokalnych warunków klimatycznych i gruntowych. Adaptacja może być wykonana wyłącznie przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia.

 

ZAKRES ADAPTACJI PROJEKTU GOTOWEGO

 • Biuro Projektowe Lipińscy Domy upoważnia bezterminowo innych projektantów, posiadających wystarczające (w odniesieniu do zakresu i przeznaczenia projektu) wymagane przepisami uprawnienia, działających z wyboru nabywców projektów, do włączania tych projektów w skład pełnej dokumentacji projektu budowlanego, podpisywanej przez tego projektanta.
 • Ponadto Biuro Projektowe Lipińscy Domy upoważnia projektantów, o których mowa powyżej, do dokonywania przez tych projektantów - na ich odpowiedzialność - zmian w dokumentacji. W wypadku dokonania zmian w projekcie architektoniczno-budowlanym wymaga się uzyskania dodatkowej pisemnej zgody autora.

OBOWIĄZKOWY ZAKRES ADAPTACJI PROJEKTU GOTOWEGO

Projektant sporządzający projekt budowlany służący uzyskaniu pozwolenia na budowę w ramach adaptacji projektu gotowego na ten cel jest zobowiązany:

 • na oryginale projektu gotowego nanieść trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym projektowany zakres zmian w zakresie rysunkowym i tekstowym;
 • wykonać adaptację fundamentów do lokalnych warunków gruntowych; wykonać sprawdzenie konstrukcji całego budynku w zakresie jej dostosowania do lokalnych warunków gruntowych i obciążeń normatywnych wynikających ze strefy klimatycznej, bez możliwości wprowadzania zmian kształtu i wymiarów zewnętrznych budynku, bez zmiany kąta nachylenia połaci dachowej, wysokości ścian i wymiarów okien;
 • dostosować instalację wod.-kan. do warunków miejscowych na podstawie uzgodnionego z dostawcą wody projektu przyłączy;
 • dostosowanie j.w. lecz w odniesieniu do instalacji i przyłącza gazu;
 • wykonać adaptację projektowanej charakterystyki eneregtycznej wraz z analizą alternatywnych/odnawialnych źródeł ciepła dostosowująca do uwarunkowań na działce i wykonanych ewentualnych zmian w projekcie;
 • podpisać projekt jako autor adaptacji domu do konkretnej lokalizacji z podaniem rodzaju i numeru posiadanych uprawnień projektowych;
 • wykonać sprawdzenie i adaptację projektu oraz projektowanej charakterystyki energetycznej dostosowującą do zmian w obowiązujących przepisach i normach, jakie wprowadzono po dacie wykonania projektu gotowego; wykonać analizę obszaru oddziaływania obiektu na sąsiednie nieruchomości.

Projekt zagospodarowania działki należy zamieścić w osobnej oprawie - tomie (teczce) stanowiącym z niniejszym projektem architektoniczno - budowlanym komplet projektu budowlanego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółówego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz.U. z 2012r. poz.462).

DOPUSZCZALNY ZAKRES ZMIAN ADAPTACJI PROJEKTU NIE WYMAGAJĄCY ZGODY PROJEKTANTA

 1. Użycie innych materiałów budowlanych na konstrukcję budynku (fundamenty, ściany, stropy, schody, więźba dachowa) pod warunkiem zachowania wymagań konstrukcji i ochrony cieplnej budynku.
 2. Pod warunkiem zachowania zasad konstrukcji:
 • zmiany usytuowania wewnętrznych ścian konstrukcyjnych i nie konstrukcyjnych, a także otworów drzwiowych wewnątrz budynku,
 • zmiany usytuowania i geometrii schodów wewnętrznych,
 • zmiany wymiarów zewnętrznych (obrysu) budynku (zwiększyć lub zmniejszyć) wobec podanych w projekcie,
 • zmiany wysokości domu (lub rzędnej wysokościowej kalenicy) o 10% (zwiększyć lub zmniejszyć), w szczególności: poziom posadzki parteru nad terenem projektowanym, wysokość kondygnacji parteru, wysokość ścianki kolankowej, z zastrzeżeniem pkt. poniżej,
 • zmiany kąta nachylenia dachu w zakresie 5 stopni (zwiększyć lub zmniejszyć), z zastrzeżeniem pkt. powyżej,
 • wykonania podpiwniczenia całości lub części budynku,
 • zmiany przekrój filarów zewnętrznych i wewnętrznych.
 1. Wprowadzenia zmiany materiałów wykończeniowych wewnątrz i na zewnątrz budynku, a także zmienić kolorystykę zewnętrzną budynku, dbając o zachowanie jego estetyki.
 2. Pod warunkiem zachowania prawidłowej kompozycji elewacji (zachowanie wspólnej linii usytuowania otworów okiennych i drzwiowych nad sobą lub obok siebie) oraz zasad konstrukcji można:
 • wprowadzić zmiany w układzie okien i drzwi na elewacji: przesunąć, zlikwidować lub zaprojektować dodatkowe zmieniać wymiary poziome i pionowe okien i drzwi
 • stosować pustaki szklane (luksfery)
 • doprojektować dodatkowe wejścia do domu lub garażu
 • zmienić liczbę połaci dachowych
 • zmienić wysięg okapów dachowych w zakresie 30 cm (zwiększyć lub zmniejszyć)
 • stosować dodatkowe lukarny, okna połaciowe oraz wyłazy dachowe
 1. Zmienić usytuowanie, zlikwidować, zaprojektować dodatkowe: kominy (dymowe, spalinowe, wentylacyjne) i wywiewki kanalizacyjne, dbając o prawidłowość rozwiązań technicznych i estetycznych.
 2. Zaprojektować wentylację mechaniczną, dbając o prawidłowość rozwiązań technicznych i estetycznych.
 3. Pod warunkiem zadbania o estetykę budynku i zasady konstrukcji: doprojektować (lub zlikwidować) dodatkowe elementy zewnętrzne budynku takie jak: garaż, balkony, lukarny, tarasy naziemne, wykusze, ogrody zimowe, ganki, werandy, a także elementy wewnętrzne takie jak antresole.
 4. Zmienić funkcję pomieszczeń, w tym także zaadaptować garaż lub inne pomieszczenie na cele mieszkalne, pod warunkiem dostosowania ich do stałego pobytu osób.
 5. Powiększyć lub zmniejszyć istniejący w projekcie garaż.
 6. Przeprojektować instalację grzewczą, dostosować do innego źródła energii.
 7. Przeprojektować instalacje sanitarne i elektryczną.

Dokonywanie zmian wykraczających poza zakres udzielonego upoważnienia, wymaga uzyskania dodatkowej pisemnej zgody autora Lipińscy Domy. Zgody są wydawane bezpłatnie.