Dom energooszczędny - Charakterystka energetyczna

Zamów bezpłatny katalog Domy Gotowe 21

Nasi architekci odpowiedzą na twoje pytania

 • 71 354 59 49
 •  
 • oraz: 883 909 409
Szukaj w serwisie

Znajdź projekty domów jednorodzinnych

Wybierz typ domuTyp domu:
Wybierz właściwości projektuPowierzchnia użytkowa
Dodatkowe atrybuty:
 

W naszym kraju od stycznia 2009 zostały wdrożone zapisy dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002r. dotycząca jakości energetycznej budynków). We wrześniu 2007r. znowelizowano polskie przepisy Prawa budowlanego, według których od stycznia 2009r. obowiązkowa jest certyfikacja energetyczna budynków.

Zgodnie Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego od dnia 29.04.2012 w każdym projekcie (niezależenie od wielkości obiektu) musi się znaleźć charakterystyka energetyczna budynku. Powinna ona być sporządzona zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej – a wiec zawierać obliczenia wskaźnika zużycia energii w kWh/m2/rok.

Świadectwa energetyczne wprowadzają informację o energochłonności budynków i tym samym pozwalają oszacować koszty ich eksploatacji. Wkrótce ich znaczenie będzie o tyle istotne, że zaczną mieć spory wpływ na wartość naszych nieruchomości na rynku.
 

Co to jest charakterystyka energetyczna?

Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię do celów grzewczych, wentylacji i klimatyzacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Parametry charakterystyki wraz z wartością EP dla warunków teoretycznych projektu, w praktyce będą różnić się od rzeczywistych, dlatego też charakterystyki powinny być wykonywane z przystosowaniem do warunków lokalnych.

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej (certyfikat)?

Jest to dokument zawierający podstawowe wskaźniki dotyczące zużycia energii, ochrony cieplnej oraz ocenę poziomu jakości energetycznej zrealizowanego budynku. Obowiązek dołączania od 1 stycznia 2009r. Świadectwa charakterystyki energetycznej do wniosku o pozwolenie na użytkowanie budynku oznacza, że po zakończeniu budowy należy zlecić uprawnionej do tego osobie wykonanie takiego dokumentu. Jest on ważny przez 10 lat.

Na Świadectwie charakterystyki energetycznej znajduje się kilka podstawowych informacji, w tym:

 • ogólny opis budynku wg konkretnego projektu z naszej kolekcji,
 • charakterystyka techniczno-użytkowa budynku,
 • zestawienie podziału zapotrzebowania domu na energię, 
 • sprawdzenie wymagań prawnych z zgodnie z WT2014 (Wskaźnik EP dla budynku nowego maks.120 kWh/ m²/ rok),
 • analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii (optymalizacja energetyczna budynku).

Charakterystyki dołączone do projektów katalogowych, powinny być każdorazowo adaptowane wraz z projektem do warunków lokalnych.

  Zapotrzebowanie na energię i parametry energetyczne ujęte w charakterystyce.

  Zapotrzebowanie energii oblicza się kolejno dla wielkości energii użytkowej (EUco), bezpośrednio wykorzystywanej do ogrzewania i przygotowania c.w.u., wielkości energii końcowej (EK)-dostarczonej do budynku, uwzględniającej straty wynikające ze sprawności systemów instalacyjnych oraz wielkości energii pierwotnej (EP) (uwzględniającej straty przy wytwarzaniu i przesyle energii oraz rodzaj nośnika energii wraz z jego oddziaływaniem na środowisko).

  Powyższy schemat obrazuje jak wiele czynników wpływa na ostateczną ocenę energetyczną budynku (EP). Chcąc najtrafniej ocenić jakość energooszczędną domu i faktyczne koszty jego późniejszej eksploatacji już na etapie projektu, trzeba wziąć pod uwagę zapotrzebowanie na energię użytkową (EUco). Współczynnik zapotrzebowania na ciepło - EUco określa, jak dobrze dom jest zabezpieczony przed stratami ciepła niezależnie od zainstalowanych w nim urządzeń grzewczych, strat energii w wyniku ich działania oraz oddziaływania urządzeń na środowisko. Obecnie wystarczy bowiem zastosować w końcowych obliczeniach piec na biomasę, a na pewno współczynnik EP będzie korzystny, nawet przy niezadowalającej izolacyjności termicznej i nadmiernych stratach ciepła przez wentylację. Z tego powodu przy wszystkich naszych projektach podajemy wartość EUco, aby można było porównywać poszczególne projekty pod kątem ich faktycznej energooszczędności.
     Suwak energetyczny, który zastąpił w Polsce klasy energetyczne, przedstawia porównanie wskaźnika EP z wartością porównawczą EP wynikającą z wymagań zawartych w przepisach techniczno-budowlanych (wg WT2008-warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie -Dz.U. z 2008 r. nr 201, poz. 1238). To porównanie wskaźnika EP obliczonego w oparciu o dane rzeczywiste ocenianego budynku z wyliczoną wartością referencyjną stanowi jakościową ocenę energetyczną budynku.

   

  Od 1 stycznia 2014 r. nowowybudowany dom musiał spełnić warunek EP poniżej 120 kWh/ m²/ rok, od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje 95 kWh/ m²/ rok, od 1 stycznia 2021 r. będzie już musiał spełnić 70 kWh/ m²/ rok.

  Według obowiązujących do 2014 roku Warunków Technicznych, by dom był w zgodzie z przepisami, projektant mógł odpowiednio docieplić przegrody (spełniona wartość U) lub zaprojektować ogrzewanie budynku paliwem o małej zawartości energii pierwotnej (spełniony wskaźnik EP, czyli wykorzystane odnawialne źródła energii).

  Nowe Warunki techniczne, które obowiązują od 2014 r. powodują, że aby dom był w zgodzie z przepisami ma być i zaizolowany, i zasilany energią produkowaną z troską o środowisko.

   

  więcej >>

  Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Polityka prywatności.

  Promocja
  zamów bezpłatny katalog
  Okładka Bezpłatny Katalog
  zamów bezpłatny katalog
  [x]

  X

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: Lipińscy Domy Ludwika Juchniewicz-Lipińska, ul. Belgijska 69, 54-404 Wrocław, NIP 8941157784, REGON 020044418
  2. W Lipińscy Domy powołany został Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez adres pocztowy Administratora lub adres elektroniczny: specjalistaodo@lipinscy.pl
  3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
   Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:
   1. w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową (np. pełnomocnictwa), związane z obsługą klienta;
   2. w celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez podmiot którego dane dotyczą;
   3. w celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
   4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
   5. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
   6. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
   7. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
  5. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych sensytywnych zgodnie z art. 10 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r nr 2016/679 („dane o skazaniach”) tylko w ściśle określonych przypadkach tj. w sytuacjach skazania za przestępstwo na skutek którego pokrzywdzonym jest Administrator.
  6. Dane osobowe będą pobierane:
   1. bezpośrednio od osób z którymi Administrator zawiera umowy;
   2. z rejestru przedsiębiorców (obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz podmiotów zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy;
   3. z podmiotów obsługujących transakcje płatnicze w przypadku płatności bezgotówkowych;
  7. Dane osobowe będą przetwarzane:
   1. przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeżeli umowa dojdzie do skutku przez czas jej trwania. W przypadku rozwiązania umowy Administrator będzie przechowywał dane przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
   2. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
  8. Prawa osoby której dane są przetwarzane
   Każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo do:
   1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
   2. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
   3. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
   5. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych.
   6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 - o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.
  9. Odbiorcą danych mogą być:
   1. partnerzy współpracujący z Administratorem, wymienieni na stronie internetowej Administratora;
   2. podwykonawcy wspierający wykonanie naszych usług;
   3. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audyt, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
   4. podmioty nabywające wierzytelność – w razie nieopłacenia przez Klienta naszych rachunków w terminie;
   5. podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorami danych;
  10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie w formie profilowania.

  Przejdź do serwisu