PROMOCJA
ULUBIONE

Charakterystyka energetyczna

18 lutego 2020

Charakterystyka energetyczna

UWAGA:
W MOMENCIE SPRZEDAŻY WSZYSTKIE NASZE PROJEKTY SĄ DOSTOSOWANE DO WT2021 (PARAMETRÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W 2021 R.). MIMO CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI MOŻE SIĘ ZDARZYĆ, ŻE NA STRONIE WIDNIEJE NIEZAKTUALIZOWANY PARAMET EP (POWYŻEJ 70 kWh/m2/rok). PROSIMY O WYROZUMIAŁOŚĆ.

W naszym kraju od stycznia 2009 zostały wdrożone zapisy dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002r. dotycząca jakości energetycznej budynków). We wrześniu 2007r. znowelizowano polskie przepisy Prawa budowlanego, według których od stycznia 2009r. obowiązkowa jest certyfikacja energetyczna budynków.

Zgodnie Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego od dnia 29.04.2012 w każdym projekcie (niezależenie od wielkości obiektu) musi się znaleźć charakterystyka energetyczna budynku. Powinna ona być sporządzona zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej – a wiec zawierać obliczenia wskaźnika zużycia energii w kWh/m2/rok.

Świadectwa energetyczne wprowadzają informację o energochłonności budynków i tym samym pozwalają oszacować koszty ich eksploatacji. Wkrótce ich znaczenie będzie o tyle istotne, że zaczną mieć spory wpływ na wartość naszych nieruchomości na rynku. 

Co to jest charakterystyka energetyczna?

Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię do celów grzewczych, wentylacji i klimatyzacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Parametry charakterystyki wraz z wartością EP dla warunków teoretycznych projektu, w praktyce będą różnić się od rzeczywistych, dlatego też charakterystyki powinny być wykonywane z przystosowaniem do warunków lokalnych.

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej (certyfikat)?

Jest to dokument zawierający podstawowe wskaźniki dotyczące zużycia energii, ochrony cieplnej oraz ocenę poziomu jakości energetycznej zrealizowanego budynku. Obowiązek wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej dotyczy osób, które zbywają lub wynajmują swoją nieruchomość.

NA ŚWIADECTWIE CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ ZNAJDUJE SIĘ KILKA PODSTAWOWYCH INFORMACJI, W TYM:

  • ogólny opis budynku wg konkretnego projektu z naszej kolekcji,
  • charakterystyka techniczno-użytkowa budynku,
  • zestawienie podziału zapotrzebowania domu na energię, 
  • sprawdzenie wymagań prawnych z zgodnie z WT2021 (Wskaźnik EP dla budynku nowego maks.70 kWh/ m²/ rok),
  • analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii (optymalizacja energetyczna budynku).

CHARAKTERYSTYKI DOŁĄCZONE DO PROJEKTÓW KATALOGOWYCH, POWINNY BYĆ KAŻDORAZOWO ADAPTOWANE WRAZ Z PROJEKTEM DO WARUNKÓW LOKALNYCH.

Zapotrzebowanie na energię i parametry energetyczne ujęte w charakterystyce.

Zapotrzebowanie energii oblicza się kolejno dla wielkości energii użytkowej (EUco), bezpośrednio wykorzystywanej do ogrzewania i przygotowania c.w.u., wielkości energii końcowej (EK)-dostarczonej do budynku, uwzględniającej straty wynikające ze sprawności systemów instalacyjnych oraz wielkości energii pierwotnej (EP) (uwzględniającej straty przy wytwarzaniu i przesyle energii oraz rodzaj nośnika energii wraz z jego oddziaływaniem na środowisko).

Wykres obliczania charakterystyki energetycznej

Powyższy schemat obrazuje jak wiele czynników wpływa na ostateczną ocenę energetyczną budynku (EP).

CHCĄC NAJTRAFNIEJ OCENIĆ JAKOŚĆ ENERGOOSZCZĘDNĄ DOMU I FAKTYCZNE KOSZTY JEGO PÓŹNIEJSZEJ EKSPLOATACJI JUŻ NA ETAPIE PROJEKTU, TRZEBA WZIĄĆ POD UWAGĘ ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EUco. WSPÓŁCZYNNIK ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO OKREŚLA, JAK DOBRZE DOM JEST ZABEZPIECZONY PRZED STRATAMI CIEPŁA NIEZALEŻNIE OD ZAINSTALOWANYCH W NIM URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH, STRAT ENERGII W WYNIKU ICH DZIAŁANIA ORAZ ODDZIAŁYWANIA URZĄDZEŃ NA ŚRODOWISKO.

 Obecnie wystarczy bowiem zastosować w końcowych obliczeniach piec na biomasę, a na pewno współczynnik EP będzie korzystny, nawet przy niezadowalającej izolacyjności termicznej i nadmiernych stratach ciepła przez wentylację. Z tego powodu przy wszystkich naszych projektach podajemy wartość EUco, aby można było porównywać poszczególne projekty pod kątem ich faktycznej energooszczędności.
 

 

Suwak energetyczny, który zastąpił w Polsce klasy energetyczne, przedstawia porównanie wskaźnika EP z wartością porównawczą EP wynikającą z wymagań zawartych w przepisach techniczno-budowlanych (wg WT2008-warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie -Dz.U. z 2008 r. nr 201, poz. 1238). To porównanie wskaźnika EP obliczonego w oparciu o dane rzeczywiste ocenianego budynku z wyliczoną wartością referencyjną stanowi jakościową ocenę energetyczną budynku.

OD 2014 R. NOWOWYBUDOWANY DOM MUSIAŁ SPEŁNIĆ WARUNEK EP PONIŻEJ 120 kWh/ M2/ ROK, OD 2017 R. OBOWIĄZYWAŁO 95 kWh/ M2/ ROK, OD POCZĄTKU 2021 R. MUSI SPEŁNIĆ 70 kWh/ M2/ ROK.

Według obowiązujących przed 2014 rokiem Warunków Technicznych, by dom był w zgodzie z przepisami, projektant mógł odpowiednio docieplić przegrody (spełniona wartość U) lub zaprojektować ogrzewanie budynku paliwem o małej zawartości energii pierwotnej (spełniony wskaźnik EP, czyli wykorzystane odnawialne źródła energii).

NOWE WARUNKI TECHNICZNE 2021 WYMUSZAJĄ JEDNOCZEŚNIE STOSOWANIE DOBREJ IZOLACJI JAK I KONIECZNOŚĆ ZASILANIA ENERGIĄ PRODUKOWANĄ Z TROSKĄ O ŚRODOWISKO.