PROMOCJA
ULUBIONE

Krótki przewodnik - jak odzyskać VAT z różnicy w cenie materiałów budowlanych.

8 czerwca 2011

Limit zwrotu, ustalony został na 32,7 tyś. zł w przypadku, gdy inwestycja wymagała pozwolenia na budowę, oraz na 14 tys. zł, jeśli zakwalifikowana została jako remont. Wniosek o zwrot różnicy w podatku VAT składa się w Urzędzie Skarbowym, z którym się rozliczamy.  Można go złożyć raz w roku, przy czym, jeśli kwota zwrotu jest niższa od ustalonego limitu, Inwestor może składać dokumenty jeszcze trzykrotnie. Czas, w którym przysługuje możliwości odzyskania części pieniędzy to 5 lat od daty złożenia dokumentów po raz pierwszy. Formularz wniosku o zwrot VAT, wraz z instrukcją, można pobrać z Urzędu Skarbowego lub ze strony internetowej Ministerstwa Finansów.  Do niego należy dołączyć dokumenty i kopie faktur VAT, będące dowodem poniesionych wydatków. Kwotę zwrotu należy obliczyć samodzielnie. Dla osób, które w przeszłości korzystały z nieistniejącej już ulgi budowlanej lub remontowej, limit zwrotu jest niższy i wynosi 9,959 proc. równowartości kosztów, zależnych także od rodzaju inwestycji.

Inwestorzy liczący na zwrot w ramach remontu powinni przedstawić Urzędowi Skarbowemu kopię dokumentu, potwierdzającego status prawny do lokalu. Może to być akt własności, przydział lokalu kwaterunkowego lub komunalnego, umowa najmu, użyczenia, dzierżawy, umowa kupna, spadku lub darowizny. Osoby ubiegające się o zwrot w ramach inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę zobowiązani są do dołączenia kopii takiego pozwolenia. Ustawowy czas, w którym Urząd Skarbowy zwraca różnicę w poniesionych kosztach to cztery miesiące. W przypadku braków w złożonej dokumentacji lub błędów, istnieje możliwości uzupełnienia lub korekty wniosku, jednak czas na wypłacenie pieniędzy biegnie od nowa.