PROMOCJA
ULUBIONE

Dotacje do 21 tys. zł na zakup pomp ciepła w rządowym programie „Moje ciepło”

20 czerwca 2022

Program „Moje ciepło” finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i jest skierowany do indywidualnych inwestorów nowych domów, którzy chcą świadomie wpływać na jakość środowiska oraz dążą do oszczędności w użytkowaniu domu.

Dotacje do 21 tys. zł na zakup pomp ciepła w rządowym programie „Moje ciepło”

(fot. Viessmann - Vitocal 222 S split)

Poprzez szerokie zastosowanie pomp ciepła twórcy programu liczą na ograniczenie emisji CO2 jaką emitują źródła ciepła wykorzystujące paliwa kopalne. Dodatkowo program ma za zadanie promowanie odnawialnych źródeł energii aby docelowo zwiększyć udział OZE w ogólnym zużyciu energii w gospodarstwach domowych.

Program "Moje ciepło" działa już od 29 kwietnia aż do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania puli środków. Budżet na realizację celu programu wynosi do 600 000 000 zł. Wnioski o dotację do montażu pompy ciepła można składać elektronicznie. Maksymalne dofinansowanie wynosi nawet 21 tys. zł.

Zobacz projekty z pompą ciepła >>>

Kto może skorzystać z dofinansowania w programie „Moje ciepło”?

Beneficjenci muszą spełnić 3 główne warunki:

1. Mogą nimi być wyłącznie osoby fizyczne będące właścicielami bądź współwłaścicielami nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

- Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, dla którego którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożono go po 01.01.2021 r. albo też w tym samym terminie złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.).

- Nie udziela się dofinansowania na inwestycje realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo lub w budynkach gospodarczych.

- W przypadku przeznaczenia części budynku na działalność gospodarczą nie może ona przekroczyć 20% powierzchni całkowitej budynku.

2. Muszą być wskazani pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

3. Muszą być wskazani jako nabywcy na dokumencie zakupu nowego urządzenia lub jeśli nie są, muszą załączyć stosowne oświadczenie.

Pozostałe warunki dopłat "Moje ciepło" 2022

Zakup pompy ciepła w nowym budynku nie jest jedynym warunkiem uzyskania dopłaty.

- Dopłata w formie refundacji

Dofinansowanie będzie udzielane na inwestycje zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie - tylko w formie refundacji po zakupie, montażu i uruchomieniu nowej pompy ciepła.

- Obniżony parametr EP

Dość istotnym warunkiem wymaganym w programie jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku. Twórcy programu „Moje ciepło” określają, że wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W) może wynosić maksymalnie 63 kWh (na metr kw. powierzchni domu w ciągu roku) dla wniosków składanych w 2022 r. oraz 55 kWh/m2/rok dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu. Podwyższony standard jest dużo niższy niż wymagany prawem, czyli 70 kWh/m2/rok i uzyskanie go wymaga wybudowania wysokiej klasy energooszczędnego budynku, a i to może nie wystarczyć od 2023 roku dla niektórych budynków i trzeba będzie wspomagać się kolektorami słonecznymi lub fotowoltaiką aby spełnić wymogi programu.

- Charakterystyka energetyczna

O wielkości wymaganego parametru EP świadczy charakterystyka energetyczna. W przypadku projektów typowych musi być ona „adaptowana” tak jak projekt do warunków istniejących-lokalnych. Nasze Biuro Projektowe świadczy usługi dostosowania charakterystyk energetycznych do warunków lokalnych i zmian wprowadzonych w projektach naszego autorstwa. Chcesz wiedzieć więcej - skontaktuj się znami >>>

W przypadku zmian rozwiązań technicznych/instalacyjnych w stosunku do zawartych w Projekcie budowlanym, dla budynków, dla których zostało złożone zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie należy wykonać Świadectwo charakterystyki energetycznej. Opracowanie świadectwa wchodzi w skład kosztów kwalifikowanych pod warunkiem, że jest ono sporządzone w systemie teleinformatycznym, w którym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków.

- Zakaz źródeł ciepła na paliwo stałe

Kolejny warunek uzyskania dopłat na pompę ciepła w programie "Moje ciepło" eliminuje możliwość stosowania alternatywnego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym. Co jednak kiedy w domu przewidziany jest kominek? Program przewiduje w takim wypadku wyjątek i dopuszcza możliwość zastosowania kominka pod warunkiem, że będzie on pełnił funkcję rekreacyjną albo ozdobną. W praktyce oznacza to, że nie może być żadnego rozprowadzenia ciepła z kominka, ani systemu, który z niego korzysta, a kominek nie będzie używany na co dzień do grzania domu.

- Parametry pomp ciepła

1. Współfinansowane urządzenia muszą być nowe, wyprodukowane w ciągu maksymalnie 24 miesięcy przed montażem.

2. Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji pompy ciepła (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 5 lat od dnia wpływu dofinansowania (dotacji) na rachunek bankowy Beneficjenta oraz do promowania inwestycji w okresie jej trwałości.

3. W przypadku pomp ciepła gruntowych i pomp typu powietrze-woda muszą one spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55oC) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. Zamontowana pompa ciepła musi współpracować z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym (temperatura zasilania wody grzewczej ≤ 35 st. C - m.in. ogrzewanie płaszczyznowe).

Dla pomp typu powietrze-powietrze w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagana jest klasa efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

Dowiedz się więcej o pompach ciepła >>>

Viessmann - Vitocal 200 A monoblok
fot. Viessmann - Vitocal 200 A monoblok

Wysokość dopłat do pomp ciepła

W programie „Moje ciepło” dofinansowywane są inwestycje na powietrzne, wodne i gruntowe pompy ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Dofinansowanie przewidziane jest w formie dotacji i jest zależne od kosztu inwestycji oraz rodzaju zainstalowanej pompy ciepła. W programie „Moje ciepło” można otrzymać kwotę do 7 tys. zł na pompy typu powietrze-powietrze w systemie centralnym i powietrze-woda oraz do 21 tys. zł na gruntowe pompy ciepła. Kwoty te mogą stanowić 30 procent udziału w kosztach kwalifikowanych. Dla osób posiadających kartę dużej rodziny procent ten wzrasta do 45.

Program "Moje ciepło" kontra program „Czyste powietrze” – z którego skorzystać?

Dopłaty w programie „Moje ciepło” mają dotyczyć zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach o podwyższonym standardzie energetycznym, więc jest to program dopełniający zasady programu „Czyste powietrze”. W tym programie celem jest pomoc w wymianie nieekologicznych źródeł ciepła w już istniejących, starszych budynkach, które też często wymagają termomodernizacji.

Konkretnie z dofinansowania w ramach programu "Moje ciepło" można skorzystać na:

  • zakup lub montaż gruntowych pomp ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem,

  • zakup lub montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem,

  • zakup lub montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

"Moje ciepło" – jak złożyć wniosek?

Nabór wniosków w programie "Moje ciepło" odbywa się w trybie ciągłym. Dokumenty można składać od 29 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r. lub do wyczerpania puli środków. Budżet programu wynosi 600 mln zł.

Generator wniosków o dofinansowanie jest narzędziem umożliwiającym przygotowanie i przekazanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosków o dofinansowanie. Korzystanie z generatora wnisoków polega na rejestrowaniu danych poprzez sieć Internet w bazie NFOŚiGW. Generator wniosków o dofinansowanie dostępny jest pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl

Każda osoba korzystająca z generatora wniosków musi posiadać w nim konto utworzone poprzez Węzeł Krajowy lub założone tradycyjnie. Zalogowanie się do systemu daje dostęp do formularzy wniosków gotowych do wypełnienia. Wypełnione formularze mogą zostać przesłane do NFOŚiGW.

Wszystkie dokumenty składane w programie „Moje Ciepło” muszą mieć postać elektroniczną. Nie ma możliwości przesłania dokumentów papierowych.