PROMOCJA
ULUBIONE
CIEPŁE DOMY  -  projekty domów z pompą ciepła

Katalog archiwalny

CIEPŁE DOMY - projekty domów z pompą ciepła

1(41)2022

SPIS TREŚCI

Pompa ciepła w parze z fotowoltaiką
Dotacje NFOŚiGW - 21 tys. zł na pompę ciepła
Propozycje materiałów budowlanych i rozwiązań
Nasi przedstawiciele na terenie kraju
O projektach
Dlaczego projekt od Lipińskich
Projekt dopasowny do potrzeb
Jak zamówić projekt
PROJEKTY DOMÓW Z POMPĄ CIEPŁA
Obserwuj nas w Internecie


KATALOG PL / ENG

Drodzy Inwestorzy!

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że przyszedł czas na oszczędzanie.  Oszczędzanie czasu, pieniędzy i jakże ważne w wielopokoleniowym aspekcie, oszczędzanie środowiska, w którym żyjemy. W ten trend idealnie wpisują się energooszczędne projekty domów. Kiedy z kolei myślimy o tym jak mądrze i bezpiecznie ogrzewać i chłodzić nasze budynki, to odpowiedź brzmi: pompa ciepła. Rozwiązanie to jest bezobsługowe i do tego ekologiczne, bo korzysta z odnawialnych źródeł energii - gruntu, wody lub powietrza. Jakby tego było mało pompy ciepła, to instalacje, które pozwalają osiągnąć oszczędności rzędu 70-75% wydatków ponoszonych na uzyskanie ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania. Dodatkowo, inwestorzy obecnie planujący zastosowanie tego rozwiązania mogą liczyć na dotacje rządowe w programie „Moje ciepło” (więcej na str.4).
W naszym katalogu prezentujemy Wam projekty, w których zastosowaliśmy pompę ciepła jako główne źródło ogrzewania oraz projekty, dla których planujemy wykonać taką wersję. Nie ma specjalnych ograniczeń przy stosowaniu tego rozwiązania. Znajdziecie w tej publikacji projekty malutkich domków w cenie mieszkania, domów do zabudowy bliźniaczej i szeregowej, domów dla rodzin 2+2 oraz wygodnych willi.
Wszystkie nasze projekty spełniają wymagania cieplne obowiązujące od 2021 roku, czyli są energooszczędne. Dzięki naszym projektom z pompą ciepła podwyżki paliw nie będą tak bolesne, wartość nieruchomości już na wstępie będzie wyższa, a komfort mieszkania będzie na najwyższym poziomie.
Gdyby któryś z naszych projektów wymagał korekty do Waszych potrzeb, chętnie wprowadzimy w nim zmiany, a wycenę przygotujemy gratis. Jeśli nie znajdziecie projektu, który spełni Wasze oczekiwania, oferujemy też możliwość wykonania projektu oraz dokumentacji według indywidualnych wytycznych.

Zapraszamy do współpracy,
Ludwika Juchniewicz-Lipińska z Zespołem Biura.


Dear Investors!

All signs in heaven and earth indicate that it is time to save. Save time, money and, very important in the multigenerational aspect, save the environment in which we live. This trend is perfectly matched by energy-saving house designs. When we think about how to wisely and safely heat and cool our buildings, the answer is: a heat pump. This solution is maintenance-free and also ecological because it uses renewable energy sources - land, water, or air. As if that was not enough, heat pumps are installations that allow you to achieve savings of 70-75% of the expenses incurred to obtain domestic hot water and heating. Additionally, investors currently planning to apply this solution can count on government subsidies in the „Moje ciepło” program (more on page 4).
In our catalog, we present projects in which we used a heat pump as the main source of heating and projects for which we plan to make such a version. There are no special restrictions when using this solution. In this publication you will find designs of tiny houses for the price of an apartment, semi-detached and terraced houses, houses for 2 + 2 families and comfortable villas.
All of our projects meet the thermal requirements applicable from 2021, so they are energy-efficient. Thanks to our heat pump projects, fuel increases will not be as noticeable, the value of the property will be higher at the outset, and the comfort of the apartment will be at the highest level.
If any of our projects requires adjustments to your needs, we will be happy to introduce changes to it, and we will prepare a quote for free. If you do not find a project that meets your expectations, we also offer the option of preparing a project and documentation according to individual guidelines.

We invite you to reach out to us,
Ludwika Juchniewicz-Lipińska with the Team.