Regulamin sprzedaży

Zamów bezpłatny katalog Domy Gotowe 21

Nasi architekci odpowiedzą na twoje pytania

 • 71 354 59 49
 •  
 • oraz: 883 909 409
Szukaj w serwisie

Znajdź projekty domów jednorodzinnych

Wybierz typ domuTyp domu:
Wybierz właściwości projektuPowierzchnia użytkowa
Dodatkowe atrybuty:
 

1. Strony umowy sprzedaży

Stronami umowy sprzedaży są:

M&L Lipińscy Biuro Projektowe (NIP: 894-311-67-08), Lipińscy Domy (NIP: 894-115-77-84)
dane teleadresowe: 54-404 Wrocław, ul Belgijska 69 tel.fax: +48 71 354 59 49, +48 71 354 52 09
tel. kom. +48 883 909 409 e-mail: biuro@lipinscy.pl, prowadzące działalność na terenie całego kraju, zwany dalej Sprzedawcą oraz dowolna osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zwana dalej Kupującym.

2. Zamawianie projektów gotowych/katalogów

Zamówienie można złożyć na jeden z poniższych sposobów:

 1. wysyłając wypełniony formularz zamówienia z naszej strony internetowej, cena za zamówienie brutto będzie uwidoczniona na formularzu,
 2. wysyłając fax z zamówieniem pod numer tel. +48 71 354 59 49, +48 71 354 52 09
  (W przypadku 2.1 i 2.2 przesłanie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do realizacji. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po jego telefonicznej weryfikacji przez Sprzedawcę. Sprzedawca w ciągu jednego dnia roboczego potwierdzi przyjęcie zamówienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną, potwierdzi cenę brutto oraz uzgodni szczegóły dostawy: termin i sposób płatności),
 3. zamawiając telefonicznie pod numerem tel. +48 71 354 59 49, +48 71 354 52 09, +48 71 358 08 55 lub na tel. kom. +48 883 909 409,
 4. projekt gotowy/katalog można również zakupić osobiście w siedzibie firmy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00,
 5. zamawiając w jednym z naszych przedstawicielstw na terenie całego kraju, wówczas strona umowy jest firma reprezentująca Sprzedawcę.

3. Koszty dostawy

 1. Koszty dostawy w granicach kraju pokrywa Sprzedawca.
 2. Koszty dostawy poza granice kraju pokrywa Kupujący.

4. Sposób płatności

Kupujący może dokonać płatności w następujący sposób:

 1. przelewem na konto Sprzedawcy, dane do przelewu podane są na formularzu zamówienia, bądź mogą zostać przesłane przez Sprzedającego na prośbę Kupującego na podany adres e-mail lub telefonicznie,
 2. przy odbiorze - za pobraniem,
 3. gotówką w siedzibie biura przy odbiorze osobistym.

5. Termin realizacji, sposób dostawy

 1. Na termin realizacji zamówienia składa się: termin przygotowania i wysyłki projektu gotowego przez Sprzedającego (zwyczajowo od jednego do trzech dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia) oraz czas dostawy przesyłki przez firmę kurierską (do dwóch dni roboczych).
 2. Termin realizacji w niektórych przypadkach może ulec wydłużeniu. Kupujący każdorazowo jest o tym informowany przy potwierdzeniu lub przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę.
 3. Termin realizacji zamówienia na projekty gotowe będące w trakcie opracowywania, zostanie podany telefonicznie w momencie potwierdzania zamówienia.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ustalenia z Kupującym innych, szczególnych warunków dostawy i form płatności.

6. Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Kupujący, który zawarł umowę sprzedaży na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny (USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827), składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania rzeczy.
 2. Formularz Oświadczenia dołączony jest do każdego projektu gotowego/płatnego katalogu, bądź można go pobrać tutaj: Formularz odstąpienia od umowy.
 3. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna: telefoniczna lub poprzez faks pod nr tel. +48 71 354 59 49, +48 71 354 52 09, +48 71 358 08 55, drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@lipinscy.pl oraz pocztą na adres: Biuro Projektowe Lipińscy, ul. Belgijska 69, 54-404 Wrocław (ważna jest data stempla pocztowego).
 4. Zwracany projekt gotowy, katalog należy zwrócić w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia, odsyłając go na adres: Biuro Projektowe Lipińscy , ul.Belgijska 69 , 54-404 Wrocław.
 5. Zwracany projekt gotowy musi być oryginalny, oryginalnie zszyty i kompletny, nie może zawierać widocznych śladów użytkowania. Kupujący dołącza oświadczenie o nie kopiowaniu dokumentacji.
 6. Koszty przesyłki zwracanego projektu gotowego/katalogu ponosi Kupujący.
 7. Zwrot projektu gotowego/katalogu może nastąpić po przedstawieniu przez Kupującego wiarygodnego dowodu zakupu np. paragonu, faktury, udokumentowania przelewu lub innego.
 8. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy sprzedaży na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań (wynikających z umowy sprzedaży).
 9. Zwrot zapłaty następuje po dokonaniu zwrotu projektu gotowego/katalogu.
 10. Zwrotowi nie podlegają projekty wykonane w ramach usługi na indywidualne zamówienie, projekty zakupione z usługą zmian na indywidualnie życzenie Kupującego, projekty zaadaptowane do technologii drewnianej na zamówienie Kupującego, kosztorysy wykonane na indywidualne zamówienie Kupującego.

7. Wymiana projektu gotowego na inny

 1. Istnieje możliwość wymiany projektu gotowego na inny w terminie 12 miesięcy od daty zakupu.
 2. Projekt gotowy można wymienić tylko raz.
 3. Koszt wymiany w przypadku powyżej 14 dni kalendarzowych wynosi 600 PLN brutto.
 4. W przypadku wymiany zakupionego projektu gotowego na inny w terminie powyżej 14 dni kalendarzowych, objęty promocją cenową, pod uwagę brana jest cena regularna (nie uwzględniająca promocji).
 5. W przypadku, jeśli wymiana projektu gotowego na inny nastąpi po upływie 14 dni od daty zakupu, nie zwracamy różnicy w cenie projektów, natomiast pobieramy różnicę, jeśli projekt, na który jest wymieniany jest droższy od zwracanego. Opłata 600 zł za wymianę jest także pobierana.
 6. Wymianie nie podlegają projekty wykonane w ramach usługi na indywidualne zamówienie, projekty zakupione z usługą zmian na indywidualnie życzenie Kupującego, projekty zaadaptowane do technologii drewnianej na zamówienie Kupującego, kosztorysy wykonane na indywidualne zamówienie Kupującego.
 7. O możliwość wymiany projektu z kolekcji Muratora należy zwrócić się z zapytaniem bezpośrednio do Muratora (e-mail: projekty@murator.com.pl, tel. 22/59-05-168).

8. Reklamacje

 1. Reklamacje można zgłaszać: telefonicznie lub poprzez faks pod nr tel. +48.71/354 59 49, +48.71/354 52 09, +48.71/358 08 55, drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@lipinscy.pl oraz pocztą na adres: Biuro Projektowe Lipińscy, ul. Belgijska 69, 54-404 Wrocław.
 2. Reklamacja zgłoszona w formie pisemnej powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres składającego reklamację, dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, w kolejności ich wpływania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, na adres podany w reklamacji.
 4. Dokumentacja techniczna projektów gotowych może różnić się w szczegółach od graficznych prezentacji na stronie i nie stanowi to podstawy do reklamacji.
 5. Podstawą reklamacji nie może być niezgodność projektu z lokalnymi warunkami zabudowy.

9. Informacje dodatkowe

 1. Zawarcie umowy sprzedaży jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Prezentacja projektów gotowych i katalogów na stronach Sprzedawcy oraz w katalogach wydawanych przez Niego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksy Cywilnego a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 3. Wszystkie materiały graficzne wykorzystane do prezentacji projektów, oraz same projekty są objęte ochroną prawa autorskiego.
 4. Wszystkie materiały graficzne wykorzystane do prezentacji oferty projektowej oraz parametry techniczne mogą różnić się od dokumentacji technicznej z uwagi na dostosowanie oferty do zmian przepisów.
 5. Wszelkie spory będą poddawane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby pozywającego.
 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie Przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Niniejszy regulamin wchodzi z dniem jego opublikowania na stronie www Sprzedawcy.

 

M&L Lipińscy Biuro Projektowe (NIP: 894-311-67-08); Lipińscy Domy (NIP: 894-115-77-84)
54-404 Wrocław, ul Belgijska 69
tel/fax: +48.71/354 59 49, +48.71/354 52 09, +48.71/358 08 55
tel. kom. +48 883 909 409
e-mail: biuro@lipinscy.pl

 

więcej>>

 

Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Polityka prywatności.

Promocja
zamów bezpłatny katalog
Okładka Bezpłatny Katalog
zamów bezpłatny katalog
[x]

X

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: Lipińscy Domy Ludwika Juchniewicz-Lipińska, ul. Belgijska 69, 54-404 Wrocław, NIP 8941157784, REGON 020044418
 2. W Lipińscy Domy powołany został Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez adres pocztowy Administratora lub adres elektroniczny: specjalistaodo@lipinscy.pl
 3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:
  1. w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową (np. pełnomocnictwa), związane z obsługą klienta;
  2. w celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez podmiot którego dane dotyczą;
  3. w celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
  4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
  5. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
  6. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
  7. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 5. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych sensytywnych zgodnie z art. 10 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r nr 2016/679 („dane o skazaniach”) tylko w ściśle określonych przypadkach tj. w sytuacjach skazania za przestępstwo na skutek którego pokrzywdzonym jest Administrator.
 6. Dane osobowe będą pobierane:
  1. bezpośrednio od osób z którymi Administrator zawiera umowy;
  2. z rejestru przedsiębiorców (obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz podmiotów zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy;
  3. z podmiotów obsługujących transakcje płatnicze w przypadku płatności bezgotówkowych;
 7. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeżeli umowa dojdzie do skutku przez czas jej trwania. W przypadku rozwiązania umowy Administrator będzie przechowywał dane przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
  2. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
 8. Prawa osoby której dane są przetwarzane
  Każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
  3. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  5. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych.
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 - o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.
 9. Odbiorcą danych mogą być:
  1. partnerzy współpracujący z Administratorem, wymienieni na stronie internetowej Administratora;
  2. podwykonawcy wspierający wykonanie naszych usług;
  3. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audyt, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
  4. podmioty nabywające wierzytelność – w razie nieopłacenia przez Klienta naszych rachunków w terminie;
  5. podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorami danych;
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie w formie profilowania.

Przejdź do serwisu