PROMOCJA
ULUBIONE

Od planu do realizacji.

18 maja 2010

Zanim rozpoczniemy  budowę domu, musimy spełnić szereg wymaganych prawem formalności. To oczywiste, że nie dla każdego jasne jest, co krok po kroku, powinien zrobić chcąc przekuć plan w rzeczywistość.  Aby ułatwić  Państwu  tę przysłowiową drogę przez mękę oraz przybliżyć moment, w którym będą Państwo mogli wybrać najlepszy projekt i zacząć budowę wymarzonego domu, stworzyliśmy mini przewodnik w tym temacie.

Załatwianie formalności  należy zacząć od sprawdzenia czy miejscowość, w której stanie nasz dom, posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli tak, w Wydziale Architektury Urzędu Gminy trzeba złożyć wniosek o aktualny wypis z tego planu. W planie zagospodarowania przestrzennego określone są bowiem warunki zabudowy, do których Inwestor musi się dostosować. Dosyć często niestety zdarza się, że gmina takiego plan nie posiada, wówczas należy złożyć wniosek   w wydziale Architektury Urzędu Gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy terenu. Po otrzymaniu  takiej decyzji, kolejnym krokiem jest wizyta w Wydziale Geodezji Urzędu Gminy w celu uzyskania kopii mapy zasadniczej. Następnie trzeba zwrócić się do Zakładu Gazowego, Energetycznego i Wodno-Kanalizacyjnego o wydanie warunków technicznych dostawy mediów. Należy także poprosić właściwy dla danej miejscowości  Zarząd Dróg o oświadczenie dotyczące możliwości połączenia działki z drogą publiczną. Następnym krokiem jest uzyskanie takich dokumentów jak: wyrys z mapy ewidencyjnej gruntu, wypis z rejestru gruntów dla działki własnej i sąsiednich, charakterystyka obiektu (obrys budynku wraz z planowanym usytuowaniem go na działce). Jeśli jesteśmy już w posiadaniu wypisu z planu zagospodarowania lub mamy decyzję o warunkach zabudowy, możemy zamówić projekt domu. Obecnie na rynku jest wiele pracowni sprzedających bądź projekty gotowe, lub też projekty robione na indywidualne zamówienie Inwestora. Po zakupieniu projektu należy zwrócić się do architekta z uprawnieniami, który wykona adaptację projektu. Adaptacja taka polega na wykonaniu projektu zagospodarowania działki na mapie sytuacyjno-wysokościowej oraz dostosowaniu projektu architektoniczno – budowlanego do warunków określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy terenu. Architekt adaptujący musi ponadto uwzględnić takie czynniki jak: dostosowanie fundamentów budynku do warunków gruntowo – wodnych, zaprojektowanie trasy przyłączy mediów, zaprojektowanie wjazdu na działkę, naniesienie zmian do projektu według wymagań Inwestora (zmiany w projekcie nanoszone są na podstawie wydanej przez autorów projektu zgody na zmiany). Ponadto architekt adaptujący uzgadnia projekt zagospodarowania działki z poszczególnymi Zakładami : Energetycznym, Wodociągowo-Kanalizacyjnym oraz Gazowniczym. Po dokonaniu adaptacji projekt staje się Projektem Budowlanym.  W kolejnym etapie należy sprawdzić, czy jesteśmy w posiadaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, bez których formalne rozpoczęcie budowy nie byłoby możliwe. Musimy mieć takie dokumenty jak: 4 egzemplarze projektu budowlanego z uzgodnieniami, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzję o warunkach zabudowy terenu lub wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, wypis z rejestru gruntów dla działki własnej i sąsiednich, warunki techniczne dostawy mediów. W przypadku obiektów usytuowanych na terenie szkód górniczych, potrzebne jest ponadto postanowienie właściwego organu administracji Architektoniczno-Budowlanej. Czasem bywa wymagana decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej. Po skompletowaniu wymienionych dokumentów należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę w wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego. Urząd ma 65 dni na wydanie decyzji. Pozwolenie na budowę właściwy organ przesyła niezwłocznie wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta lub organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy. Klauzula ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę następuje po dwóch tygodniach, pod warunkiem, ze żadna ze stron nie wniesie odwołania. Kolejnym krokiem, po uzyskaniu zgody na budowę,  jest zawiadomienie Starostwa Powiatowego o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych. Należy to zrobić w ciągu 7 dni. Trzeba także dołączyć oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą wytyczenia geodezyjnego obiektów w terenie, wykonania niwelacji terenu, zagospodarowania terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów oraz wykonaniem przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. Istotną sprawą jest prowadzenie dziennika budowy, który stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności w trakcie prac. Dziennik budowy jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ. Można go także zamówić razem z projektem w większości Biur Projektowych. Po dopełnieniu wszystkich formalności można zacząć budowę wymarzonego domu.