Przed budową

Zamów bezpłatny katalog Domy Gotowe 21

Nasi architekci odpowiedzą na twoje pytania

 • 71 354 59 49
 •  
 • oraz: 883 909 409
Szukaj w serwisie

Znajdź projekty domów jednorodzinnych

Wybierz typ domuTyp domu:
Wybierz właściwości projektuPowierzchnia użytkowa
Dodatkowe atrybuty:
 

Od planu do realizacji.

18 maja 2010

     Zanim rozpoczniemy  budowę domu, musimy spełnić szereg wymaganych prawem formalności. To oczywiste, że nie dla każdego jasne jest, co krok po kroku, powinien zrobić chcąc przekuć plan w rzeczywistość.  Aby ułatwić  Państwu  tę przysłowiową drogę przez mękę oraz przybliżyć moment, w którym będą Państwo mogli wybrać najlepszy projekt i zacząć budowę wymarzonego domu, stworzyliśmy mini przewodnik w tym temacie.

Załatwianie formalności  należy zacząć od sprawdzenia czy miejscowość, w której stanie nasz dom, posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli tak, w Wydziale Architektury Urzędu Gminy trzeba złożyć wniosek o aktualny wypis z tego planu. W planie zagospodarowania przestrzennego określone są bowiem warunki zabudowy, do których Inwestor musi się dostosować. Dosyć często niestety zdarza się, że gmina takiego plan nie posiada, wówczas należy złożyć wniosek   w wydziale Architektury Urzędu Gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy terenu. Po otrzymaniu  takiej decyzji, kolejnym krokiem jest wizyta w Wydziale Geodezji Urzędu Gminy w celu uzyskania kopii mapy zasadniczej. Następnie trzeba zwrócić się do Zakładu Gazowego, Energetycznego i Wodno-Kanalizacyjnego o wydanie warunków technicznych dostawy mediów. Należy także poprosić właściwy dla danej miejscowości  Zarząd Dróg o oświadczenie dotyczące możliwości połączenia działki z drogą publiczną. Następnym krokiem jest uzyskanie takich dokumentów jak: wyrys z mapy ewidencyjnej gruntu, wypis z rejestru gruntów dla działki własnej i sąsiednich, charakterystyka obiektu (obrys budynku wraz z planowanym usytuowaniem go na działce). Jeśli jesteśmy już w posiadaniu wypisu z planu zagospodarowania lub mamy decyzję o warunkach zabudowy, możemy zamówić projekt domu. Obecnie na rynku jest wiele pracowni sprzedających bądź projekty gotowe, lub też projekty robione na indywidualne zamówienie Inwestora. Po zakupieniu projektu należy zwrócić się do architekta z uprawnieniami, który wykona adaptację projektu. Adaptacja taka polega na wykonaniu projektu zagospodarowania działki na mapie sytuacyjno-wysokościowej oraz dostosowaniu projektu architektoniczno – budowlanego do warunków określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy terenu. Architekt adaptujący musi ponadto uwzględnić takie czynniki jak: dostosowanie fundamentów budynku do warunków gruntowo – wodnych, zaprojektowanie trasy przyłączy mediów, zaprojektowanie wjazdu na działkę, naniesienie zmian do projektu według wymagań Inwestora (zmiany w projekcie nanoszone są na podstawie wydanej przez autorów projektu zgody na zmiany). Ponadto architekt adaptujący uzgadnia projekt zagospodarowania działki z poszczególnymi Zakładami : Energetycznym, Wodociągowo-Kanalizacyjnym oraz Gazowniczym. Po dokonaniu adaptacji projekt staje się Projektem Budowlanym.  W kolejnym etapie należy sprawdzić, czy jesteśmy w posiadaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, bez których formalne rozpoczęcie budowy nie byłoby możliwe. Musimy mieć takie dokumenty jak: 4 egzemplarze projektu budowlanego z uzgodnieniami, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzję o warunkach zabudowy terenu lub wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, wypis z rejestru gruntów dla działki własnej i sąsiednich, warunki techniczne dostawy mediów. W przypadku obiektów usytuowanych na terenie szkód górniczych, potrzebne jest ponadto postanowienie właściwego organu administracji Architektoniczno-Budowlanej. Czasem bywa wymagana decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej. Po skompletowaniu wymienionych dokumentów należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę w wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego. Urząd ma 65 dni na wydanie decyzji. Pozwolenie na budowę właściwy organ przesyła niezwłocznie wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta lub organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy. Klauzula ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę następuje po dwóch tygodniach, pod warunkiem, ze żadna ze stron nie wniesie odwołania. Kolejnym krokiem, po uzyskaniu zgody na budowę,  jest zawiadomienie Starostwa Powiatowego o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych. Należy to zrobić w ciągu 7 dni. Trzeba także dołączyć oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą wytyczenia geodezyjnego obiektów w terenie, wykonania niwelacji terenu, zagospodarowania terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów oraz wykonaniem przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. Istotną sprawą jest prowadzenie dziennika budowy, który stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności w trakcie prac. Dziennik budowy jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ. Można go także zamówić razem z projektem w większości Biur Projektowych. Po dopełnieniu wszystkich formalności można zacząć budowę wymarzonego domu.

Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Polityka prywatności.

Promocja
zamów bezpłatny katalog
Okładka Bezpłatny Katalog
zamów bezpłatny katalog
[x]

X

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: Lipińscy Domy Ludwika Juchniewicz-Lipińska, ul. Belgijska 69, 54-404 Wrocław, NIP 8941157784, REGON 020044418
 2. W Lipińscy Domy powołany został Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez adres pocztowy Administratora lub adres elektroniczny: specjalistaodo@lipinscy.pl
 3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:
  1. w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową (np. pełnomocnictwa), związane z obsługą klienta;
  2. w celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez podmiot którego dane dotyczą;
  3. w celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
  4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
  5. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
  6. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
  7. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 5. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych sensytywnych zgodnie z art. 10 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r nr 2016/679 („dane o skazaniach”) tylko w ściśle określonych przypadkach tj. w sytuacjach skazania za przestępstwo na skutek którego pokrzywdzonym jest Administrator.
 6. Dane osobowe będą pobierane:
  1. bezpośrednio od osób z którymi Administrator zawiera umowy;
  2. z rejestru przedsiębiorców (obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz podmiotów zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy;
  3. z podmiotów obsługujących transakcje płatnicze w przypadku płatności bezgotówkowych;
 7. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeżeli umowa dojdzie do skutku przez czas jej trwania. W przypadku rozwiązania umowy Administrator będzie przechowywał dane przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
  2. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
 8. Prawa osoby której dane są przetwarzane
  Każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
  3. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  5. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych.
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 - o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.
 9. Odbiorcą danych mogą być:
  1. partnerzy współpracujący z Administratorem, wymienieni na stronie internetowej Administratora;
  2. podwykonawcy wspierający wykonanie naszych usług;
  3. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audyt, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
  4. podmioty nabywające wierzytelność – w razie nieopłacenia przez Klienta naszych rachunków w terminie;
  5. podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorami danych;
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie w formie profilowania.

Przejdź do serwisu