Budowa

Zamów bezpłatny katalog Domy Gotowe 21

Nasi architekci odpowiedzą na twoje pytania

 • 71 354 59 49
 •  
 • oraz: 883 909 409
Szukaj w serwisie

Znajdź projekty domów jednorodzinnych

Wybierz typ domuTyp domu:
Wybierz właściwości projektuPowierzchnia użytkowa
Dodatkowe atrybuty:
 

Murowanie ścian na cienką spoinę

2 września 2015

Murowanie ścian na cienką spoinę

Bloczki z betonu komórkowego Solbet są precyzyjnie docinane - z dokładnością 1 mm na wysokości i 1,5 mm na długości i szerokości. Dzięki temu można je murować na cienkie, 1-3-milimetrowe spoiny. Takie rozwiązanie sprawia, że ściana jest jednorodna pod względem termoizolacyjnym. Wykonanie cienkich spoin nie wpływa na pogorszenie parametrów izolacyjności termicznej i nie powoduje powstawania mostków termicznych w warstwie zaprawy, co dodatkowo wpływa na zmniejszenie strat ciepła z budynku. Cienkie spoiny sprawdzają się więc bardzo dobrze w przypadku murowania ścian jednowarstwowych.
Do murowania bloczków z betonu komórkowego stosuje się zaprawę murarską do cienkich spoin Solbet. Przed położeniem pierwszej warstwy bloczków należy pamiętać o ułożeniu hydroizolacji poziomej i wyrównaniu nierówności fundamentu lub płyty stropowej. W tym celu wykonuje się warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej. Po osadzeniu bloczków pierwszej warstwy ich górną powierzchnię należy wyrównać, szlifując drobne nierówności pacą z papierem ściernym. Powstały na skutek szlifowania pył należy usunąć przy pomocy zwykłej zmiotki. Zaprawę klejową nanosi się na dokładnie oczyszczoną powierzchnię specjalnie dobraną kielnią Solbet do cienkich spoin. Warstwa zaprawy nie powinna być grubsza niż 3 mm. W pierwszej kolejności muruje się bloczki w narożach ściany. Po ich dokładnym wypoziomowaniu rozciąga się między nimi sznurek, wzdłuż którego muruje się kolejne bloczki.

Na co zwrócić uwagę podczas wznoszenia ścian jednowarstwowych?

» Należy przestrzegać prawidłowego przewiązania elementów murowych.
» Zachować jednakową grubość spoin, a więc 1-3-milimetrową.
» Kontrolować poziom murowanych elementów i ewentualnie doszlifowywać nierówności.
» Unikać niwelowania nierówności przy zastosowaniu grubszej warstwy zaprawy.
» Murując w temperaturze ponad +25°C dopilnować zwilżenia powierzchni bloczków wodą, co zapobiegnie pobieraniu wilgoci z zaprawy.
» Pilnować, aby bloczki z betonu komórkowego łączone na piór i wpust dobrze do siebie przylegały.
» W miejscach, gdzie łączy się ucięte powierzchnie bloczków z betonu komórkowego i w narożach, gdzie nie ma połączenia bloczków na pióra i wpusty (spoinach pionowych) należy nałożyć zaprawę do cienkich spoin.
» Otworów w miejscach występowania uchwytów montażowych w bloczkach z betonu komórkowego nie wypełnia się zaprawą.

 

Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Polityka prywatności.

Promocja
zamów bezpłatny katalog
Okładka Bezpłatny Katalog
zamów bezpłatny katalog
[x]

X

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: Lipińscy Domy Ludwika Juchniewicz-Lipińska, ul. Belgijska 69, 54-404 Wrocław, NIP 8941157784, REGON 020044418
 2. W Lipińscy Domy powołany został Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez adres pocztowy Administratora lub adres elektroniczny: specjalistaodo@lipinscy.pl
 3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:
  1. w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową (np. pełnomocnictwa), związane z obsługą klienta;
  2. w celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez podmiot którego dane dotyczą;
  3. w celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
  4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
  5. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
  6. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
  7. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 5. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych sensytywnych zgodnie z art. 10 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r nr 2016/679 („dane o skazaniach”) tylko w ściśle określonych przypadkach tj. w sytuacjach skazania za przestępstwo na skutek którego pokrzywdzonym jest Administrator.
 6. Dane osobowe będą pobierane:
  1. bezpośrednio od osób z którymi Administrator zawiera umowy;
  2. z rejestru przedsiębiorców (obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz podmiotów zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy;
  3. z podmiotów obsługujących transakcje płatnicze w przypadku płatności bezgotówkowych;
 7. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeżeli umowa dojdzie do skutku przez czas jej trwania. W przypadku rozwiązania umowy Administrator będzie przechowywał dane przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
  2. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
 8. Prawa osoby której dane są przetwarzane
  Każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
  3. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  5. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych.
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 - o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.
 9. Odbiorcą danych mogą być:
  1. partnerzy współpracujący z Administratorem, wymienieni na stronie internetowej Administratora;
  2. podwykonawcy wspierający wykonanie naszych usług;
  3. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audyt, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
  4. podmioty nabywające wierzytelność – w razie nieopłacenia przez Klienta naszych rachunków w terminie;
  5. podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorami danych;
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie w formie profilowania.

Przejdź do serwisu