Przed budową

Zamów bezpłatny katalog Domy Gotowe 21

Nasi architekci odpowiedzą na twoje pytania

 • 71 354 59 49
 •  
 • oraz: 883 909 409
Szukaj w serwisie

Znajdź projekty domów jednorodzinnych

Wybierz typ domuTyp domu:
Wybierz właściwości projektuPowierzchnia użytkowa
Dodatkowe atrybuty:
 

Kierownik budowy – wybór czy konieczność?

Zatrudnienie kierownika budowy to wymóg konieczny, stawiany Inwestorom przez Prawo Budowlane (artykuł 42 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r, Dziennik Ustaw  z 2000r, nr 106, poz.1126).  Skoro mamy taki obowiązek, warto dokładniej przyjrzeć się zadaniom takiej osoby i sprawdzić, jakie powinien posiadać uprawnienia i jakie to dla nas rodzi konsekwencje.

Kierownik budowy jest osobą, która reprezentuje Inwestora. Może on zostać wynajęty na całość robót, ale możemy również zatrudnić kilku kierowników na kilka różnych etapów inwestycji. W wielkim skrócie można określić, że rolą kierownika budowy jest dopilnowanie, żeby dom został wykonany bez błędów.  Aby mieć pewność, że kierownik budowy będzie dbał o nasz interes, warto spisać z nim dokładną umowę, w której znajdzie się szczegółowy zakres jego obowiązków. Jest to o tyle ważne, że choć obowiązki kierownika budowy wynikają z przepisów Prawa Budowlanego, praktyka pokazuje, że często nie są one przestrzegane. Nagminnie niestety zdarza się, że kierownik budowy pojawia się na placu jedynie kilka razy, a powinien być obecny właściwie na każdym etapie inwestycji. W takiej sytuacji znacznie korzystniej jest zmienić taką osobę, niż ponosić koszty naprawy błędów, które poprzez jego niedopilnowanie zostały popełnione przez wykonawcę. Przed zatrudnieniem kierownika budowy dobrze jest sprawdzić jego dotychczasowe referencje, poprosić o opinie wcześniejszych inwestorów, popytać na forach internetowych i wśród znajomych. Z takiego wywiadu łatwo można się dowiedzieć, czy kierownik budowy rzeczywiście nadzorował pracę i regularnie uzupełniał dziennik budowy, czy był tylko gościem na budowie, a wpisy w dzienniku uzupełnił hurtem po zakończeniu budowy.  Dobry kierownik to taki, który ma zarówno wiedzę, jak i bogate doświadczenie. Dla osób, które mają wątpliwości, dobrym rozwiązaniem jest wynajęcie inspektora nadzoru, który może nadzorować kierownika budowy.

Podstawowe obowiązki kierownika budowy to:

- nadzorować geodezyjne wytyczenie obrysu budynku,

- prowadzenie dziennika budowy,

- umieszczenie tablicy informacyjnej z nazwą inwestycji, numerem pozwolenia, danymi adresowymi miejscowego inspektora nadzoru, danymi inwestora,

- zabezpieczenie terenu budowy (ogrodzenie powinno mieć wysokość co najmniej 1,5m),

- prowadzić dokumentację z inwestycji (dokonywać pisemnego odbioru poszczególnych etapów prac oraz zrobić protokół końcowy,

- na czas prowadzenia prac przechowywać dokumentację z budowy,

- przejąć od inwestora plac budowy (przejęcie musi być zrobione pisemnie),

- realizować zalecenie, które inspektor lub nadzór budowlany zamieści w dzienniku budowy,

- przed zgłoszeniem budynku do odbioru sprawdzenie instalacji, kominów, urządzeń itp.

- zaznaczyć w dzienniku budowy gotowość domu do odbioru,

- wraz z inwestorem uczestniczyć w odbiorze domu,

- dopilnować usunięcia ewentualnych wad,

Warto również pamiętać, żeby zobligować kierownika budowy do pokazania inwestorowi tych prac, które nie SA widoczne po wykonaniu budynku, a których niezgodne z projektem wykonanie może skutkować dużymi kosztami czasowymi i finansowymi. Do takich prac należy np. ocieplenie dachu).  Ważnym elementem pracy kierownika budowy jest również pisemnie złożone oświadczenie, że zrealizowany budynek został wykonany zgodnie z projektem, wydanymi pozwoleniami, obowiązującymi przepisami, warunkami zabudowy itp.).

Ceny za usługi kierownika budowy są bardzo różne, w dużej mierze zależą od regionu i od zakresu obowiązków, zawartych w umowie. Niektórzy inwestorzy umawiają się z kierownikiem budowy na konkretną stawkę za całość prac, inni rozliczają się za każdy miesiąc. Kwoty, jakie padają na forach budowlanych to przeważnie 2-3 tys. netto za każdy miesiąc budowy (z wyłączeniem czasu przestojów na budowie), ale można również natrafić na ceny rzędu od 1500 zł do 4000 zł netto. 

Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Polityka prywatności.

Promocja
zamów bezpłatny katalog
Okładka Bezpłatny Katalog
zamów bezpłatny katalog
[x]

X

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: Lipińscy Domy Ludwika Juchniewicz-Lipińska, ul. Belgijska 69, 54-404 Wrocław, NIP 8941157784, REGON 020044418
 2. W Lipińscy Domy powołany został Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez adres pocztowy Administratora lub adres elektroniczny: specjalistaodo@lipinscy.pl
 3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:
  1. w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową (np. pełnomocnictwa), związane z obsługą klienta;
  2. w celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez podmiot którego dane dotyczą;
  3. w celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
  4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
  5. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
  6. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
  7. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 5. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych sensytywnych zgodnie z art. 10 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r nr 2016/679 („dane o skazaniach”) tylko w ściśle określonych przypadkach tj. w sytuacjach skazania za przestępstwo na skutek którego pokrzywdzonym jest Administrator.
 6. Dane osobowe będą pobierane:
  1. bezpośrednio od osób z którymi Administrator zawiera umowy;
  2. z rejestru przedsiębiorców (obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz podmiotów zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy;
  3. z podmiotów obsługujących transakcje płatnicze w przypadku płatności bezgotówkowych;
 7. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeżeli umowa dojdzie do skutku przez czas jej trwania. W przypadku rozwiązania umowy Administrator będzie przechowywał dane przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
  2. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
 8. Prawa osoby której dane są przetwarzane
  Każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
  3. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  5. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych.
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 - o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.
 9. Odbiorcą danych mogą być:
  1. partnerzy współpracujący z Administratorem, wymienieni na stronie internetowej Administratora;
  2. podwykonawcy wspierający wykonanie naszych usług;
  3. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audyt, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
  4. podmioty nabywające wierzytelność – w razie nieopłacenia przez Klienta naszych rachunków w terminie;
  5. podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorami danych;
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie w formie profilowania.

Przejdź do serwisu