bezpłatny katalog z projektami domów Ciepłe Domy nr 36

Nasi architekci odpowiedzą na twoje pytania

 • 71 354 59 49
 • oraz:
 • 883 909 409
 

ZAKRES ADAPTACJI PROJEKTU GOTOWEGO

 • Biuro Projektów M.&L. LIPIŃSCY, Lipińscy Domy upoważnia bezterminowo innych projektantów, posiadających wystarczające (w odniesieniu do zakresu i przeznaczenia projektu) wymagane przepisami uprawnienia, działających z wyboru nabywców projektów, do włączania tych projektów w skład pełnej dokumentacji projektu budowlanego, podpisywanej przez tego projektanta.

 • Ponadto Biuro Projektów M.&L. LIPIŃSCY, Lipińscy Domy upoważnia projektantów, o których mowa powyżej, do dokonywania przez tych projektantów - na ich odpowiedzialność - zmian w dokumentacji. W wypadku dokonania zmian, wskazywanie na projekcie budowlanym autorstwa Biura Projektów M.&L. LIPIŃSCY, wymaga jego dodatkowej pisemnej zgody.OBOWIĄZKOWY ZAKRES ADAPTACJI PROJEKTU GOTOWEGO

Projektant sporządzający projekt budowlany służący uzyskaniu pozwolenia na budowę w ramach adaptacji projektu gotowego na ten cel jest zobowiązany:

 • na oryginale projektu gotowego nanieść trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym projektowany zakres zmian w zakresie rysunkowym i tekstowym;
 • wykonać adaptację fundamentów do lokalnych warunków gruntowych;
 • wykonać sprawdzenie konstrukcji całego budynku w zakresie jej dostosowania do lokalnych warunków gruntowych i obciążeń normatywnych wynikających ze strefy klimatycznej, bez możliwości wprowadzania zmian kształtu i wymiarów zewnętrznych budynku, bez zmiany kąta nachylenia połaci dachowej, wysokości ścian i wymiarów okien;
 • dostosować instalację wod.-kan. do warunków miejscowych na podstawie uzgodnionego z dostawcą wody projektu przyłączy;
 • dostosowanie j.w. lecz w odniesieniu do instalacji i przyłącza gazu;
 • wykonać adaptację projektowanej charakterystyki eneregtycznej wraz z analizą alternatywnych/odnawialnych źródeł ciepła dostosowująca do uwarunkowań na działce i wykonanych ewentualnych zmian w projekcie;
 • podpisać projekt jako autor adaptacji domu do konkretnej lokalizacji z podaniem rodzaju i numeru posiadanych uprawnień projektowych;
 • wykonać sprawdzenie i adaptację projektu oraz projektowanej charakterystyki energetycznej dostosowującą do zmian w obowiązujących przepisach i normach, jakie wprowadzono po dacie wykonania projektu gotowego;
 • wykonać analizę obszaru oddziaływania obiektu na sąsiednie nieruchomości.

 

Projekt zagospodarowania działki należy zamieścić w osobnej oprawie - tomie (teczce) stanowiącym z niniejszym projektem architektoniczno - budowlanym komplet projektu budowlanego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółówego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz.U. z 2012r. poz.462).DOPUSZCZALNY ZAKRES ZMIAN ADAPTACJI PROJEKTU NIE WYMAGAJĄCY ZGODY PROJEKTANTA

 1. Użycie innych materiałów budowlanych na konstrukcję budynku (fundamenty, ściany, stropy, schody, więźba dachowa) pod warunkiem zachowania wymagań konstrukcji i ochrony cieplnej budynku.

 2. Pod warunkiem zachowania zasad konstrukcji:

  1. zmiany usytuowania wewnętrznych ścian konstrukcyjnych i nie konstrukcyjnych, a także otworów drzwiowych wewnątrz budynku

  2. zmiany usytuowania i geometrii schodów wewnętrznych

  3. zmiany wymiarów zewnętrznych (obrysu) budynku (zwiększyć lub zmniejszyć) wobec podanych w projekcie

  4. zmiany wysokości domu (lub rzędnej wysokościowej kalenicy) o 10% (zwiększyć lub zmniejszyć), w szczególności: poziom posadzki parteru nad terenem projektowanym, wysokość kondygnacji parteru, wysokość ścianki kolankowej, z zastrzeżeniem pkt. 5) (poniżej),

  5. zmiany kąta nachylenia dachu w zakresie 5 stopni (zwiększyć lub zmniejszyć), z zastrzeżeniem pkt. 4) (powyżej)

  6. wykonania podpiwniczenia całości lub części budynku

  7. zmiany przekrój filarów zewnętrznych i wewnętrznych.

 3. Wprowadzenia zmiany materiałów wykończeniowych wewnątrz i na zewnątrz budynku, a także zmienić kolorystykę zewnętrzną budynku, dbając o zachowanie jego estetyki.

 4. Pod warunkiem zachowania prawidłowej kompozycji elewacji (zachowanie wspólnej linii usytuowania otworów okiennych i drzwiowych nad sobą lub obok siebie) oraz zasad konstrukcji można:

  1. wprowadzić zmiany w układzie okien i drzwi na elewacji: przesunąć, zlikwidować lub zaprojektować dodatkowe

  2. zmieniać wymiary poziome i pionowe okien i drzwi

  3. stosować pustaki szklane (luksfery)

  4. doprojektować dodatkowe wejścia do domu lub garażu

  5. zmienić liczbę połaci dachowych

  6. zmienić wysięg okapów dachowych w zakresie 30 cm (zwiększyć lub zmniejszyć)

  7. stosować dodatkowe lukarny, okna połaciowe oraz wyłazy dachowe

 5. Zmienić usytuowanie, zlikwidować, zaprojektować dodatkowe: kominy (dymowe, spalinowe, wentylacyjne) i wywiewki kanalizacyjne, dbając o prawidłowość rozwiązań technicznych i estetycznych.

 6. Zaprojektować wentylację mechaniczną, dbając o prawidłowość rozwiązań technicznych i estetycznych.

 7. Pod warunkiem zadbania o estetykę budynku i zasady konstrukcji: doprojektować (lub zlikwidować) dodatkowe elementy zewnętrzne budynku takie jak: garaż, balkony, lukarny, tarasy naziemne, wykusze, ogrody zimowe, ganki, werandy, a także elementy wewnętrzne takie jak antresole.

 8. Zmienić funkcję pomieszczeń, w tym także zaadaptować garaż lub inne pomieszczenie na cele mieszkalne, pod warunkiem dostosowania ich do stałego pobytu osób.

 9. Powiększyć lub zmniejszyć istniejący w projekcie garaż.

 10. Przeprojektować instalację grzewczą, dostosować do innego źródła energii.

 11. Przeprojektować instalacje sanitarne i elektryczną.


Dokonywanie zmian wykraczających poza zakres udzielonego upoważnienia, wymaga uzyskania dodatkowej pisemnej zgody M&L Lipińscy lub Lipińscy Domy. Zgody są wydawane bezpłatnie.

więcej>>