Dopuszczalne zmiany

Zamów bezpłatny katalog Domy Gotowe 21

Nasi architekci odpowiedzą na twoje pytania

 • 71 354 59 49
 •  
 • oraz: 883 909 409
Szukaj w serwisie

Znajdź projekty domów jednorodzinnych

Wybierz typ domuTyp domu:
Wybierz właściwości projektuPowierzchnia użytkowa
Dodatkowe atrybuty:
 

ZAKRES ADAPTACJI PROJEKTU GOTOWEGO

 • Biuro Projektów M.&L. LIPIŃSCY, Lipińscy Domy upoważnia bezterminowo innych projektantów, posiadających wystarczające (w odniesieniu do zakresu i przeznaczenia projektu) wymagane przepisami uprawnienia, działających z wyboru nabywców projektów, do włączania tych projektów w skład pełnej dokumentacji projektu budowlanego, podpisywanej przez tego projektanta.

 • Ponadto Biuro Projektów M.&L. LIPIŃSCY, Lipińscy Domy upoważnia projektantów, o których mowa powyżej, do dokonywania przez tych projektantów - na ich odpowiedzialność - zmian w dokumentacji. W wypadku dokonania zmian, wskazywanie na projekcie budowlanym autorstwa Biura Projektów M.&L. LIPIŃSCY, wymaga jego dodatkowej pisemnej zgody.OBOWIĄZKOWY ZAKRES ADAPTACJI PROJEKTU GOTOWEGO

Projektant sporządzający projekt budowlany służący uzyskaniu pozwolenia na budowę w ramach adaptacji projektu gotowego na ten cel jest zobowiązany:

 • na oryginale projektu gotowego nanieść trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym projektowany zakres zmian w zakresie rysunkowym i tekstowym;
 • wykonać adaptację fundamentów do lokalnych warunków gruntowych;
 • wykonać sprawdzenie konstrukcji całego budynku w zakresie jej dostosowania do lokalnych warunków gruntowych i obciążeń normatywnych wynikających ze strefy klimatycznej, bez możliwości wprowadzania zmian kształtu i wymiarów zewnętrznych budynku, bez zmiany kąta nachylenia połaci dachowej, wysokości ścian i wymiarów okien;
 • dostosować instalację wod.-kan. do warunków miejscowych na podstawie uzgodnionego z dostawcą wody projektu przyłączy;
 • dostosowanie j.w. lecz w odniesieniu do instalacji i przyłącza gazu;
 • wykonać adaptację projektowanej charakterystyki eneregtycznej wraz z analizą alternatywnych/odnawialnych źródeł ciepła dostosowująca do uwarunkowań na działce i wykonanych ewentualnych zmian w projekcie;
 • podpisać projekt jako autor adaptacji domu do konkretnej lokalizacji z podaniem rodzaju i numeru posiadanych uprawnień projektowych;
 • wykonać sprawdzenie i adaptację projektu oraz projektowanej charakterystyki energetycznej dostosowującą do zmian w obowiązujących przepisach i normach, jakie wprowadzono po dacie wykonania projektu gotowego;
 • wykonać analizę obszaru oddziaływania obiektu na sąsiednie nieruchomości.

 

  Projekt zagospodarowania działki należy zamieścić w osobnej oprawie - tomie (teczce) stanowiącym z niniejszym projektem architektoniczno - budowlanym komplet projektu budowlanego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółówego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz.U. z 2012r. poz.462).  DOPUSZCZALNY ZAKRES ZMIAN ADAPTACJI PROJEKTU NIE WYMAGAJĄCY ZGODY PROJEKTANTA

  1. Użycie innych materiałów budowlanych na konstrukcję budynku (fundamenty, ściany, stropy, schody, więźba dachowa) pod warunkiem zachowania wymagań konstrukcji i ochrony cieplnej budynku.

  2. Pod warunkiem zachowania zasad konstrukcji:

   1. zmiany usytuowania wewnętrznych ścian konstrukcyjnych i nie konstrukcyjnych, a także otworów drzwiowych wewnątrz budynku

   2. zmiany usytuowania i geometrii schodów wewnętrznych

   3. zmiany wymiarów zewnętrznych (obrysu) budynku (zwiększyć lub zmniejszyć) wobec podanych w projekcie

   4. zmiany wysokości domu (lub rzędnej wysokościowej kalenicy) o 10% (zwiększyć lub zmniejszyć), w szczególności: poziom posadzki parteru nad terenem projektowanym, wysokość kondygnacji parteru, wysokość ścianki kolankowej, z zastrzeżeniem pkt. 5) (poniżej),

   5. zmiany kąta nachylenia dachu w zakresie 5 stopni (zwiększyć lub zmniejszyć), z zastrzeżeniem pkt. 4) (powyżej)

   6. wykonania podpiwniczenia całości lub części budynku

   7. zmiany przekrój filarów zewnętrznych i wewnętrznych.

  3. Wprowadzenia zmiany materiałów wykończeniowych wewnątrz i na zewnątrz budynku, a także zmienić kolorystykę zewnętrzną budynku, dbając o zachowanie jego estetyki.

  4. Pod warunkiem zachowania prawidłowej kompozycji elewacji (zachowanie wspólnej linii usytuowania otworów okiennych i drzwiowych nad sobą lub obok siebie) oraz zasad konstrukcji można:

   1. wprowadzić zmiany w układzie okien i drzwi na elewacji: przesunąć, zlikwidować lub zaprojektować dodatkowe

   2. zmieniać wymiary poziome i pionowe okien i drzwi

   3. stosować pustaki szklane (luksfery)

   4. doprojektować dodatkowe wejścia do domu lub garażu

   5. zmienić liczbę połaci dachowych

   6. zmienić wysięg okapów dachowych w zakresie 30 cm (zwiększyć lub zmniejszyć)

   7. stosować dodatkowe lukarny, okna połaciowe oraz wyłazy dachowe

  5. Zmienić usytuowanie, zlikwidować, zaprojektować dodatkowe: kominy (dymowe, spalinowe, wentylacyjne) i wywiewki kanalizacyjne, dbając o prawidłowość rozwiązań technicznych i estetycznych.

  6. Zaprojektować wentylację mechaniczną, dbając o prawidłowość rozwiązań technicznych i estetycznych.

  7. Pod warunkiem zadbania o estetykę budynku i zasady konstrukcji: doprojektować (lub zlikwidować) dodatkowe elementy zewnętrzne budynku takie jak: garaż, balkony, lukarny, tarasy naziemne, wykusze, ogrody zimowe, ganki, werandy, a także elementy wewnętrzne takie jak antresole.

  8. Zmienić funkcję pomieszczeń, w tym także zaadaptować garaż lub inne pomieszczenie na cele mieszkalne, pod warunkiem dostosowania ich do stałego pobytu osób.

  9. Powiększyć lub zmniejszyć istniejący w projekcie garaż.

  10. Przeprojektować instalację grzewczą, dostosować do innego źródła energii.

  11. Przeprojektować instalacje sanitarne i elektryczną.


  Dokonywanie zmian wykraczających poza zakres udzielonego upoważnienia, wymaga uzyskania dodatkowej pisemnej zgody M&L Lipińscy lub Lipińscy Domy. Zgody są wydawane bezpłatnie.

  więcej>>

  Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Polityka prywatności.

  Promocja
  zamów bezpłatny katalog
  Okładka Bezpłatny Katalog
  zamów bezpłatny katalog
  [x]

  X

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: Lipińscy Domy Ludwika Juchniewicz-Lipińska, ul. Belgijska 69, 54-404 Wrocław, NIP 8941157784, REGON 020044418
  2. W Lipińscy Domy powołany został Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez adres pocztowy Administratora lub adres elektroniczny: specjalistaodo@lipinscy.pl
  3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
   Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:
   1. w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową (np. pełnomocnictwa), związane z obsługą klienta;
   2. w celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez podmiot którego dane dotyczą;
   3. w celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
   4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
   5. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
   6. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
   7. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
  5. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych sensytywnych zgodnie z art. 10 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r nr 2016/679 („dane o skazaniach”) tylko w ściśle określonych przypadkach tj. w sytuacjach skazania za przestępstwo na skutek którego pokrzywdzonym jest Administrator.
  6. Dane osobowe będą pobierane:
   1. bezpośrednio od osób z którymi Administrator zawiera umowy;
   2. z rejestru przedsiębiorców (obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz podmiotów zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy;
   3. z podmiotów obsługujących transakcje płatnicze w przypadku płatności bezgotówkowych;
  7. Dane osobowe będą przetwarzane:
   1. przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeżeli umowa dojdzie do skutku przez czas jej trwania. W przypadku rozwiązania umowy Administrator będzie przechowywał dane przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
   2. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
  8. Prawa osoby której dane są przetwarzane
   Każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo do:
   1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
   2. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
   3. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
   5. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych.
   6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 - o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.
  9. Odbiorcą danych mogą być:
   1. partnerzy współpracujący z Administratorem, wymienieni na stronie internetowej Administratora;
   2. podwykonawcy wspierający wykonanie naszych usług;
   3. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audyt, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
   4. podmioty nabywające wierzytelność – w razie nieopłacenia przez Klienta naszych rachunków w terminie;
   5. podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorami danych;
  10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie w formie profilowania.

  Przejdź do serwisu